Александър Манолев

Фирми ще получат 72 млн. лв. за ефективно използване на ресурсите

През април 2018 г. приключи набирането на проектни предложения по процедура Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, която е част от оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Процедурата има общ размер на безвъзмездната финансова помощ от близо 72 млн. лева.

Малките и средните предприятия от преработващата промишленост могат да получат финансиране за свои проекти. Целта е да намалят използването на суровини и да оползотворят отпадъците си. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на форум “Кръгова икономика и чисти технологии. Иновации, образование, предприемачество”. В събитието участие взеха и министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова и министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„През последните 10 години в България са инвестирани над 29 млрд. евро - много от тях в предприятия и производствени мощности. В този смисъл темата за кръговата икономика и за чистите технологии, придобива все по-голямо значение“ - подчерта зам.-министър Манолев. Според него преходът към кръговата икономиката в България е все още предизвикателство, но капацитетът на бизнеса за рециклиране се засилва. „Министерството на икономиката не е водещата институция, но ние се стремим да бъдем активен участник в този процес, както със стратегически документи, така и с целеви бюджет за тяхното реализиране“ - обясни той.

Основен инструмент за провеждане на иновационната политика в нашата страна е разработената Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. Тя дефинира четири тематични области, в които България разполага с капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното развитие, една от които е именно “Мехатроника и чисти технологии”. „В тези приоритетни дейности много се разчита на стартиращите предприятия в България. Въпреки че няма официална статистика, изчисления от различни източници сочат, че през последните пет години в България са създадени около 2000 стартъпа“, каза още Александър Манолев. Той акцентира, че тяхната роля е ключова в тези процеси и допълни, че е осигурен и целеви бюджет от оперативната програма. „В изпълнение са 82 договора на стартиращи предприятия, по процедурата „Разработване на иновации“ на обща стойност над 30 млн. лева, като близо половината от тях са в част “Мехатроника и чисти технологии” - съобщи икономическият заместник-министър.

Форумът се провежда под патронажа на Министерство на околната среда и водите и е част от официалния календар на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Той включва специализирани панели и интерактивни дискусии – започва с представяне на институционалната рамка за кръгова икономика, преминава през най-добрите бизнес практики и завършва с „Иновационен диалог“, с участието на някои от най-значимите иновационни лидери в ЕС - шестте Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии.

IMG 9736

Над 650 млн. лева са инвестирани за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес

Над 650 млн. лева са инвестирани за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес от началото на програмния период (2014 г.) чрез оперативна програма Иновации и конкурентоспособност до сега. Това стана ясно по време на Комитета за наблюдение на програмата, който беше открит от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев.

„Вече са договорени над 75% от наличните средства по програмата, като на този етап няма опасност от загуба на средства по нея. Основният ни приоритет е да инвестираме максимално ефективно оставащия финансов ресурс“, подчерта Александър Манолев. По думите му до края на годината предстоят да стартират процедури на обща стойност над 230 млн. евро. Особено внимание бе отделено на предстоящата мярка за насърчаване на предприемачеството. За нея са заделени 67 млн. лв. и предизвиква сериозен интерес в частния сектор. В рамките на заседанието нейните параметри отново бяха обсъдени, като целта е те да бъдат финализирани до няколко месеца.

По програмата вече са инвестирани над 60 млн. евро за внедряване на иновации и технологични решения в български компании и около 400 млн. лева за растеж на малките и средни предприятия, стана ясно по време на форума. Общият брой на предприятията обхванати от безвъзмездната помощ е над 1500. „Ако запазим това темпо на работа, до края на 2023 година от европейско финансиране по ОПИК ще се възползват над 3 хил. компании“, подчерта Александър Манолев.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Общият бюджет на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

www.infoz.bg  www.infoz.bg