За намаляване на вредните емисии са предвидени 120 млн. лева

„Основният проблем на национално ниво е замърсяването с фини прахови частици, а инструментът за постигане на нужното качество на въздуха на определена територия е изпълнението на общинските програми“, посочи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Общините ще бъдат подпомогнати при изготвяне, актуализиране и изпълнението им.

За целта чрез новата оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. се осигурява финансиране от близо 120 млн. лева - за конкретни мерки за намаляване на емисиите от превозните средства и битовото отопление, посочи Василева. Изготвен е и законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който ще се засили контролът върху спазването на задълженията за изработване на общинските програми и заложените в тях мерки.

Автомобилният трафик е сред основните замърсители с фини прахови частици„Едни от най-важните ни приоритети в Министерство на околната среда и водите, имайки предвид и напредналата фаза на наказателната процедура от ЕК, е намаляване на емисиите на вредните вещества и подобряването на качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна“, каза министър Ивелина Василева на националната екологична конференция "Околната среда - състояние и тенденции", организирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

На първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици за 2014 и 2015 г. е Видин, следван от други градове в Северозападна България, коментира изпълнителният директор на ИАОС Ваня Григорова след като представи данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, който анализира данни от 2013 г. До Видин се нареждат Монтана, Ловеч и Плевен, като основен източник на замърсяването е битовото отопление.

Според доклада населението, засегнато от замърсяване на въздуха с фини прахови частици под 10 микрона над допустимите норми, е 83,55 на сто. За Европа този процент за периода 2001 - 2012 г. е от 22 до 42%. Основен източник на замърсяване - с принос 59%, е битовото отопление - чрез изгарянето на твърди и течни горива.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на МОСВ)

На подобна тема