Розопроизводителите ще получат извънредна помощ

Розопроизводителите ще получат извънредна помощ

Извънредна помощ de minimis се отпуска за розопроизводителите. Целта е укрепване на производството, запазване и стимулиране на този традиционен и важен отрасъл за страната. Срокът за подаване на заявленията е от 2 до 13 юли 2018 г.

Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Общият размер на предоставената помощ на един земеделски стопанин или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.).

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата. Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

Лицата могат да кандидатстват в Областните дирекции на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на физически лица или еднолични търговци) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на юридическо лице).

www.infoz.bg  www.infoz.bg