Отворена за кандидатстване е процедурата Насърчаване на предприемачеството

Отворена за кандидатстване е процедурата „Насърчаване на предприемачеството”

Отворена за кандидатстване е процедурата „Насърчаване на предприемачеството” по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.

Нейната цел е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева. Минималният размер на заявената помощ за един проект е 50 000 лева, а максималният - 200 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 80%, а собственото участие на кандидатите - 20%.

Допустими кандидати по процедурата са:

• юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
• регистрирани след 31.12.2016 г.;
• да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;
• да са независими предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия;
• към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице предприемач;
• да развиват основната си икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в определени сектори, описани подробно в Насоките за кандидатстване.

Допустими дейности по процедурата са:

  • реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
  • изуализация на проекта.
  • подаването на проектното предложение по процедурата се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:
първият е до 16:30 часа на 5 септември 2018 г.
вторият е до 16:30 часа на 7 ноември 2018 г.

Областният информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема