Община Стара Загора изгражда социални жилища

Община Стара Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 за изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“. Стойността на проекта е близо 3,3 млн. лева, от които 100 000 лева са собствено финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Той е включен в Инвестиционната програма на Община Стара Загора по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020. Чрез цялостна реконструкция на 4-етажната сграда на бившата Метрология, на ул. „Мусала” №26 в град Стара Загора, се цели интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез осигуряване на съвременни социални жилища за настаняването им. В общо 69 жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни и 42 двустайни апартамента, се очаква да бъдат настанени общо 232 лица, от които 116 представители на маргинализираните общности, вкл. роми. Проектът предвижда и подобряване на достъпа на лица с увреждания, чрез оборудване и обзавеждане, част от цялостната модернизация на обекта.

Те ще бъдат определени чрез приетата от Общинския съвет на 29.03.2018 г. Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социално жилище” на територията на община Стара Загора.

Общата цел на проекта е чрез изграждането на съвременни социални жилища на територията на град Стара Загора да се осигури както подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, така и социално приобщаване на ползвателите.

Те ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение, паркоместа и други. Апартаментите ще бъдат мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Ще се заплаща наем до 80% от моментния наем за общинско жилище, който е 60 лева. Ползвателите ще сключват договори с Общината и ще поемат конкретни ангажименти за социална реализация – посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция; лицата трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.

sgrada socialni zhilishta

www.infoz.bg  www.infoz.bg