Наемодатели, фирми и самоосигуряващи се лица внасят авансов данък до 31 юли

31 юли 2015 г. е крайният срок за подаване на декларации - по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл.201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона.

Над 3500 са лицата в старозагорска област, които се очаква да го направят до края на месеца.

В декларацията се посочва размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника, декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация, в срок до края на месеца следващ тримесечието. За доходите, получени през месеците април, май и юни, декларацията се подава до 31 юли 2015 г.

В най-масовия случай декларацията по чл.55 (образец 4001) се подава ако:

  • сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице, трябва да декларирате в декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и внесете дължимите авансови вноски до 31 юли;
  • сте самоосигуряващо се лице, подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през второто тримесечие на 2015 г. (по чл.55 от ЗДДФЛ);
  • сте земеделски производител, подавате декларация за авансовия данък за доходите, получени през първото тримесечие на 2015 г. (по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността.

Авансов данъкФормулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Горепосочената декларация се подава в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет, подписана с електронен подпис или ПИК. Срокът за плащане на данъка е и срок за подаване на декларацията - 31 юли 2015 г.

Повече информация за попълване на декларации, плащане на данъци и други може да бъде получена на телефона за информация на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Националната агенция за приходите)

На подобна тема