Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърждава кредитния рейтинг на България и положителната перспектива

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings прогнозира, че реалното нарастване на брутния вътрешен продукт на България ще бъде средно от 3,3% в периода 2019 - 2021 г., което дава възможност страната да запази оценката BBB.

Агенцията потвърждава дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута BBB, като перспективата остава положителна. Оценката за кредитния рейтинг е подкрепена от стабилните външни и публични финанси, благонадеждната политика за постепенно присъединяване към членство в еврозоната и перспективите за устойчив растеж, пише в доклада на агенцията.fitch logoПрез първата половина на 2019 г. икономическият растеж надхвърли очакванията, главно поради по-значителното от предвиденото възстановяване на износа. Частното потребление остава стабилно, подкрепено от повишението на заплатите. Динамиката на растежа обаче се очаква да се забави в краткосрочен план, поради предизвикателствата по линия на външната среда, произтичащи от слабата икономическа перспектива на ключови търговски партньори. От друга страна, продължаващите постъпления на средства по фондовете на Европейския съюз ще послужат като буфер при неблагоприятно икономическо развитие, отбелязват от Fitch Ratings.

Агенцията отбелязва също, че България се характеризира със стабилни показатели на външните финанси и очаква страната да продължи да реализира излишъци по текущата сметка, равняващи се на средно 3,3% от брутния вътрешен продукт в периода 2019 - 2021 г. Това, в комбинация със силните капиталови трансфери, свързани със средствата от Европейския съюз, ще доведе до по-нататъшно подобряване на позицията на страната на нетен външен кредитор.

Благоприятната макроикономическа среда и благоразумни политики продължават да подкрепят силната фискална позиция, като Fitch Ratings прогнозира бюджетен излишък в размер на 0,2% от брутния вътрешен продукт, средно за периода 2019 - 2021 г. Фискалните рискове са ограничени, вследствие на поддържането на фискална предпазливост, високи буфери и ниските и намаляващите равнища на задлъжнялост. Fitch Ratings прогнозира дългът на сектор "държавно управление" да спадне до 17,9% от брутния вътрешен продукт през 2021 г. спрямо средно равнище от 39,4% за страните със сходен рейтинг.

Според Агенцията банковият сектор остава стабилен, подкрепен от адекватна капитализация и силна ликвидност, в комбинация с продължаващо подобрение в качеството на активите (делът на необслужваните кредити намалява до 7,7 на сто през първото тримесечие на 2019 г., което е най-ниското ниво за последното десетилетие).

Факторите, които биха могли, поотделно или заедно, да доведат до повишаване на рейтинга са напредъкът по присъединяването към еврозоната, увеличаване на потенциалния растеж и продължаващото подобряване на външните и бюджетните баланси, отбелязва в доклада си Fitch Ratings.

Основните фактори, които биха могли, поотделно или заедно, да доведат до понижаване на рейтинга са възобновяване на външни дисбаланси и/или влошаване на конкурентоспособността, както и рязкото нарастване на държавния дълг, в резултат от разхлабване на фискалната позиция или материализиране на условните задължения, предупреждават от Международната рейтингова агенция Fitch Ratings.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема