Мерки за намаляване на пътно-транспортните произшествия

В световен мащаб, по данни на Световната здравна организация, близо 1 милион и 600 хиляди души загиват всяка година в резултат на пътнотранспортни произшествия. Това е огромната човешка трагедия, но освен това струва на страните и средно по 3% от брутния им вътрешен продукт. На европейско ниво, през изминалите десетилетия безопасността на пътя се подобрява.

Но въпреки това броят на смъртните случаи и нараняванията все още е твърде висок. Те засягат не само пострадалите, но и цялото обществото, като социално-икономическите разходи в Европейския съюз възлизат на около 120 милиарда евро годишно. В световен мащаб пътно-транспортните произшествия са основната причина за смъртност сред младежите на възраст между 15 и 29 години. От 2010 г. средногодишното намаление на броя на загиналите по пътищата на Европейския съюз е 2,8%, което е в пъти под заложените цели. Трудностите, свързани с намаляване на травматизма с планираните темпове, за съжаление са валидни и за България.Затова бяха изследвани в цялост елементите, които оказват влияние на безопасността на движението по пътищата: законодателство; поведението на участниците в движението; пътната инфраструктура; контрола; автомобилния парк и веригата на спешната помощ, като са набелязани и конкретни мерки за всеки от тях.

logo dvizhenie patishta

Приемане на нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, бързо и ефективно събиране на наложени санкции, одитите за пътна безопасност да обхванат всички републикански и общински пътища в България, създаване на публичен регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност. Това са част от препоръките в Доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България. Това е и първият цялостен анализ на нивото на безопасността на движението по пътищата, който се прави в България. До сега темата никога не е била изследвана в нейната цялост с всички елементи и фактори, които имат отношение към нея. В него са идентифицирани много от проблемите и са набелязани конкретни мерки и действия, които ангажираните институции следва да предприемат. Това е и основата, на която ще бъде разработена и Стратегията за безопасност на движението по пътищата в хоризонт 2021 – 2030 г.

Подобряване на събираемостта и съкращаване на сроковете за връчване на наложени санкции по Закона за движение по пътищата. Отказ на административни услуги от всички институции при неплатени задължения и проверка на гражданите (в това число чуждестранни) на изходните ГКПП за наличие на наложени с електронен фиш глоби. Оборудване на патрулните автомобили на Пътна полиция с ПОС терминали с възможност за заплащане на санкции на място. Това са част от препоръките в частта „Контролна дейност“ в анализа. Основният извод на държавната агенция е, че в момента процедурата по установяване, връчване и налагане на наказание, както и събираемост на съответните глоби и/или имуществени санкции, води до неизпълнение на основната функция на административно-наказателната отговорност– превенцията. В тази връзка са подготвени измения в Закона за движение по пътищата, които ще въведат новите елементи, като становището на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е, че те трябва да бъдат приети приоритетно.Разширяване на пътните участъци с контрол от автоматизирани технически средства и приоритетно пълно обезпечение с тях на участъка София – Пловдив от автомагистрала „Тракия“ е друг индикиран приоритет.

Според годишните отчети на Пътна полиция около 96% от инцидентите в страната са резултат от грешка на водача. Тези данни, обаче почиват на предварителния оглед на мястото на произшествието. Липсва информация от автотехническите експертизи при формиране на данните и също така достатъчно обследване от гледна точка на причините довели до пътно-транспортното произшествие. В тази връзка се предвижда изготвяне на единна нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, в която да се отчитат много повече елементи. При особено тежки инциденти те да се обследват от специалисти от различни области – пътни полицаи, инженери, експерти по пътна безопасност и др. Водещо да бъде не установяване на вина, а дефицитите свързани с: поведението на водача, изправността на превозното средство, състоянието на инфраструктурата, метеорологичната обстановка и т.н., за да се види причината или проблема за настъпването на пътно-транспортни произшествия и той да бъде своевременно отстранен. Предвижда се и в огледите на пътните инциденти да започне да се отбелязва дали превозното средство е с ляв или десен волан, за да се изследва влиянието на превозните средства за обратно движение.

Одитите за пътна безопасност да обхванат всички републикански и общински пътища. Това е друг основен приоритет в частта „Пътна инфраструктура“. В момента това изискване се прилага само за магистралите. По темата вече се работи, а България може да бъде една от първите страни-членки, в които ще бъдат транспонирана разпоредбите на европейската директива, с която се разширява обхвата на тези одити. Анализът констатира, че през последните 10 години се отбелязва интензивно развитие в областта на пътното строителство. Все още, обаче, по-голямата част от мрежата остава изградена преди повече от 20 години и въпреки предприетите през последните години мерки, подобрението на цялостното състояние на пътищата не е достигнало желаното ниво. За 2018 г. са установени 77 участъка с концентрация на пътно-транспортни произшествия по републиканските пътища, на които следва да се предприемат допълнителни мерки по отношение на техническо им състояние, се посочва в доклада. Разработване на интерактивна карта с информация за тях и въвеждане на повече интелигентни транспортни системи, са сред другите приоритети за подобряване на безопасността по пътищата.

Разширяване на възможностите за оказване на първа долекарска помощ и оборудване на патрулните автомобили на Пътна полиция с чанти за първа помощ. Това се препоръчва по отношение на състоянието и възможностите на спасителната верига у нас. Констатирано е, че по обективни и субективни причини (отдалеченост, образуване на задръстване заради инцидент и др.) в редица случаи екипите на Спешна помощ не успява да достигнат до мястото на пътнотранспортно произшествие, съгласно заложените ѝ критерии за отзоваване на получен сигнал. Според държавната агенция по пътна безопасност този дефицитите трябва да бъдат преодолени както с по-добра материална обезпеченост и планиране на локациите на екипите, но и с последователна работа за разширяване на възможностите за оказване на първа долекарска помощ. Препоръчва се всички шофьори в институции и общини да минават периодичен курс по първа помощ, а с децата да се работи от ранна възраст в тази посока.

Най-честите технически неизправности, които водят до произшествие са спукване на гума и повреда в спирачната уредба. Това е заключението в частта „Превозни средства“, като основната препоръка е последователна работа за гарантиране на техническата им изправност. Основна насока на работата на агенцията в бъдеще е да мотивира собствениците на автомобили да настояват годишните технически прегледи реално да установяват изправността на автомобила. Предлага се исъздаване на публичен регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност. По този начин ще се промени подхода – вместо да се въвежда допълнителен контрол към извършващите тази дейност да се даде възможност на хората да вземат информиран избор къде да поддържат превозното си средство.