Организиране на моментни лотарийни игри след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Организиране на моментни лотарийни игри след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта

След влизане в сила на промените в Закона за хазарта се забранява разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверения за издаден лиценз за организиране на хазартните игри и не са обозначени за съответните игри.

С влизането в сила на този закон лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения за издаден лиценз се обезсилват. От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в съответните игри от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

Всяка хазартна игра и дейност на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта. При неспазване на законовите разпоредби се налага имуществена санкция или глоба.

www.infoz.bg  www.infoz.bg