Малки и средни фирми да бъдат подпомогнати със 134 млн. лева след преразпределение на суми от еврофондове

Малки и средни фирми да бъдат подпомогнати със 134 млн. лева след преразпределение на суми от еврофондове

Правителството прие решение, с което се преразпределя приноса от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014 - 2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

Към оперативната програма за иновации и конкурентоспособност се пренасочва ресурс от програмите за транспорт и околна среда в размер на над 134 млн. лева. С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата.

С тези допълнителни ресурси, общия размер на инвестициите в отговор на кризата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и националните оперативни програми 2014 - 2020 г. надхвърля 1 млрд. лева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg