▶ Защо държавата придобива дял в Първа инвестиционна банка?

Във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) през 2019 г. ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки.

Резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли 2019 г. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019-2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 г., се казва в прессъобщение на Министерския съвет след проведено извънредно заседание на кабинета.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ АД успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и „Първа инвестиционна банка“ АД също успя да изгради допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на Европейската централна банка, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро.

Fibank

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. Първа инвестиционна банка обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции. На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена на базата комплексен анализ на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от Комисията за финансов надзор като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.

В рамките на определените със закон правомощия, Българска банка за развитие прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на Първа инвестиционна банка и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на Първа инвестиционна банка, което е под максималния праг, одобрен от Българска народна банка. Българска банка за развитие участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, Българска банка за развитие е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на Първа инвестиционна банка показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с изцяло български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. Поради това Българска банка за развитие би могла да бъде разглеждана като естествен и дългосрочен партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. Българска банка за развитие няма клонова мрежа, докато Първа инвестиционна банка разполага с една от най-добре развитите и ефективни клонови мрежи на пазара на банки у нас, което ще даде възможност на Българска банка за развитие да се възползва от този потенциал, като използва съществуващите дистрибуционни канали и експертиза на банката, при бъдещи програми за финансиране на малки и средни предприятия.

Участието на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). Европейската централна банка вече припозна увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка на регулирания пазар с потенциалното участие на Българска банка за развитие като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти.

Пресконференция в Министерски съвет на министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на икономиката Емил Караниколов

 

Заседание на Министерския съвет, на което беше даден коментар от премиера Бойко Борисов за актуалната епедимична обстановка и за решението да бъдат придобити дялове от Първа инвестиционна банка

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber