Предложени са промени за защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ

Министерството на правосъдието предлага редица промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които ще доведат до по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ. Предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен.

Промяната е обусловена от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в Закона за регистър БУЛСТАТ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

name

В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица – осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Затова се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен. Въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от четиринадесет месеца.

Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване – осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните, се казва в информация на Министерския съвет.

www.infoz.bg  www.infoz.bg