пазар на електрическа енергия

Важната информация за промените на пазара на електрическа енергия

Какво предстои да се случи след 1 октомври 2020 г. на пазара на електрическа енергия? Небитовите клиенти*, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да излязат на свободния пазар на електрическа енергия. За битовите клиенти няма промяна в ситуацията и те остават на регулирани цени, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

 • Какво налага промените?

Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

 • Какви са ползите от излизането на свободния пазар за небитовите потребители?

Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление. Постигане на оптимални условия за доставка и балансиране. Конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите.

 • Какви са сроковете, които трябва да знаете?

В 30-дневен срок от влизането в сила на Закона за енергетиката, т.е. до 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Продажби“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД , в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия изпращат до всеки свой небитов краен клиент уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение. До 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Продажби“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД , в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия публикуват на интернет страниците си списък с небитовите клиенти на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

До 31-ви август 2020 г. КЕВР утвърждава образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния доставчик.

До 30-ти септември 2020 г. всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на електрическа енергия с типов договор. Ако до 1-ви юли 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция.

 • Какво ще се случи ако до 30-ти септември 2020 г. не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени?

В случай, че до 30-ти септември 2020 г. включително не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от досегашния ви доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“. За осъществяване на доставка на електрическа енергия в горепосочения случай досегашният Ви доставчик, но в качеството си на търговец, ще сключи типов договор с Вас. До сключването на типовия договор, дружеството като досегашен доставчик в качеството си на краен снабдител осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че Вие своевременно заплащате всички дължими суми във връзка с доставката. Типовият договор е със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. и се сключва по образец, утвърден от КЕВР.

 • Как да си избера доставчик на електрическа енергия?

Договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, може да се сключи с всеки търговски субект, който притежава лицензия за извършване на дейността„ търговия с електрическа енергия“. Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии за извършване „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на КЕВР.

Небитовите клиенти при избора си на доставчик по свободно договорени цени следва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия. Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. За първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие упълномощавате доставчика да подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както и да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.

 • Какво ще се случи, ако при изтичане на типовия договор на 30-ти юни 2021 г. не сте сключил друг договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени?

Тези от Вас, които до 30-ти юни 2021 г. включително, не са избрали доставчик на електрическа енергия, считано от 1-ви юли 2021 г. ще се снабдяват с електрическа енергия от същия доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. Обърнете внимание, че при сделки с доставчик от последна инстанция, цената на електрическата енергия е значително по-висока. Това се дължи на факта, че функцията на доставчик от последна инстанция е да снабдява с електрическа енергия инцидентно, до избора на друг доставчик. Смяната на доставчик от последна инстанция с друг доставчик се извършва съгласно предвидения ред в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.

 • Какво трябва да знаете относно дължимите плащания при сделките по свободно договорени цени?

Към настоящия момент в регулираната цена на електрическата енергия, която заплаща небитовият клиент, са включени разходите за балансиране и цената за задължения към обществото, като във фактурата за доставената електрическа енергия отделно са включени и разходите за мрежови услуги. При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват договор за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за „отговорност за балансиране“. Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.

 • Какво да правят тези от Вас, които са възложители на обществени поръчки?

В случай, че сте възложители на обществени поръчки, трябва да предприемете необходимите законови действия за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия по реда на Закона за обществените поръчки.

 • От къде, кога и как можете да получите достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия?

За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020 г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с нея. Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР като оператор на платформата. Независимо, че платформата ще бъде факт след 31-ви декември 2020 г. до тогава всеки небитов потребител на електрическа енергия следва да бъде активен в търсенето на доставчик, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия при най-добри за него условия. Информация за всички доставчици на електрическа енергия е налична на сайта на КЕВР.

 • Какво трябва да знаете за платформата?

Платформата ще е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.

 • Какво ще осигури платформата?

Осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия; Осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични; Предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация; Достъпна е за хора с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна; Осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти; Извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването.

 • Какви задължения имат търговците на електрическа енергия към платформата?

Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh. Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата във фактурите на клиентите или в приложения към тях.

 • Какви са рисковете, които могат да възникнат в процеса по либерализация?

Риск да не се информирате своевременно за актуалните офертите за доставка на електрическа енергия и да не сключите договор с доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия; Риск да получавате своята електрическа енергия на по-висока цена от доставчик от последна инстанция, ако не сте направили своя избор на търговец на електрическа енергия до 30-ти юни 2021 г. включително.

 • Какво трябва да знаете за гарантиране на доставката на електрическа енергия?

Няма риск да останете без доставка на електрическа енергия. Въпросът е при какви условия и на каква цена. Бъдете активни!

Соня Кадиева, председател на Асоциация „Свободен енергиен пазар“, даде полезни съвети към небитовите клиенти, свързани с избора на доставчик на електроенергия. Според нея една от най-важните стъпки е да изпратим възможно най-голям брой запитвания към фирми доставчици, за да съберем минимум три оферти, които да можем да сравним и да изберем най-изгодната. Това, за което небитовите клиенти трябва да следят в договорите, са: цените индивидуалните клаузи, неустойките, прекратяването на договорните отношения, предизвестие. Като извод от практиката, Соня Кадиева препоръча на небитовите клиенти, на които тепърва им предстои да търсят доставчик на електрическа енергия, е да изискат от избраната фирма проектодоговор, който при нужда да може да бъде предоговорен преди официалното му подписване.

* Съгласно Закона за енергетиката „небитов клиент“ е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и технологични нужди или природен газ за небитови нужди.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg (информация на Министерството на енергетиката)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема