България поиска компенсации срещу подкрепата си за Зелената сделка

Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“. България отбелязва, че би могла да подкрепи предложеното повишаване на целта за намаление с 55% на емисиите СО2 до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

earth

Поставя обаче условие да бъдат осигурени адекватни компенсаторни механизми. Необходимо е също да бъде гарантирано балансирано и справедливо разпределение на ползите и тежестите, съпътстващи прехода, между отделните държави членки. Постигането на така декларираните по-амбициозни цели ще бъде предизвикателство за България, поради което ще бъде необходимо адекватно финансиране, особено в рамките на бюджета на Европейския съюз, при отчитане на националните нужди и специфики.

Актуализацията на рамковата позиция, приета на 27 февруари 2020 г., е във връзка с необходимостта от отчитане на постигнатия напредък и развитие в съответните сектори на политиката, в съответствие с публикуваните нови инициативи в изпълнение на времевия график на пътната карта към Зелената сделка.

Евентуалното увеличение на енергийните цели на ниво Европейски съюз следва да се реализира на база използване на най-разходооправдания потенциал и адекватни стимули, а не чрез налагане на нови по-високи обвързващи национални приноси от държавите членки, се отбелязва в позицията. Финансовите инструменти на Европейския съюз следва да съдействат за постигане на заложените амбициозни цели, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.


* * *

Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) ще окаже консултантска помощ на България при подготовка на териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка в осем региона на страната – Стара Загора, Перник, Кюстендил, Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри сключеното между Министерството на енергетиката и Световната банка споразумение за това и взе решение да предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон, съобщиха от правителствената пресслужба.

Споразумението на стойност 2,5 млн. лв. беше подписано на 30 септември 2020 г. в София. Средствата ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Документът предвижда Световната банка да осигури подкрепа на Министерството на енергетиката за изготвянето на териториални планове за справедлив преход в осемте области във връзка с изпълнение на изискванията на Механизма за справедлив преход. Териториалните планове за преход следва да очертаят процеса в съответствие с Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата и да определят най-засегнатите територии, които се нуждаят от подкрепа. Планът за всеки регион следва да представя социалните, икономическите и екологичните предизвикателства и да идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на спецификите. Подготовката на териториалните планове е ключово условие за получаване на подкрепа от Фонда за справедлив преход във връзка с европейската Зелена сделка.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема