Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2020 г.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2020 г. По данни от месечните отчети бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на 2020 г. е отрицателно в размер на 3 531,6 млн. лв.

Това е 3% от прогнозния БВП и сумата се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3 550,8 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 19,2 млн. лева. Отчита се номинално подобрение на бюджетното салдо по КФП с 1,7 млрд. лв., съпоставено с актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2020 година. За това допринасят, от една страна, добрите параметри по изпълнението на приходите и от друга, по-ниските от планираните разходи и вноска на Република България в общия бюджет на ЕС.

ministerski savet

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2020 г. са в размер на 44 308,8 млн. лв. или 101,9% спрямо годишните разчети. Съпоставени с предходната година те нарастват номинално с 260,2 млн. лв. Въпреки негативните ефекти на пандемията върху макроикономическите перспективи по отношение на външната и вътрешната среда и растежа, данъчните и осигурителните приходи отчитат номинален ръст спрямо предкризисната 2019 г. от 1,6 на сто (567,8 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 35 848,4 млн. лв., което представлява 102,7 % спрямо планираните за годината. Отчетеното превишение на разчетите в групата се дължи основно на по-високите от планираните постъпления от корпоративни данъци, данъци върху доходите на физическите лица, ДДС и осигурителни вноски. Следва да се посочи, че постъпленията в групата на корпоративните данъци, данъците върху доходите на физическите лица и приходите от осигурителни вноски отчитат номинален ръст и спрямо предкризисната 2019 г.

Приходите от преки данъци са в размер на 6 913,6 млн. лв. или 105,1 % спрямо предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 16 722,4 млн. лв. (102,5 % спрямо разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 11 021,0 млн. лв. (103,6% спрямо планираните), от акцизи възлизат на 5 444,5 млн. лв. (99,9 % от разчета), а тези от мита са в размер на 209,9 млн. лв. (112,0 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 203,9 млн. лв. или 99,5 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 11 008,5 млн. лв., което представлява 101,9 % спрямо разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5 764,4 млн. лв., което представлява 97,9 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2 696,0 млн. лева. Постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 231,3 млн. лв. (9,4 %), сравнени с предходната година.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2020 г. възлизат на 47 840,4 млн. лв., което е 98,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за 2019 г. бяха в размер на 45 201,0 млн. лева. Извършените по-високи разходи са свързани основно с предприетите социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, плащания към заетите на първа линия в борбата с пандемията, вкл. разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. Номинално нарастване, съпоставено с предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално-икономическите мерки за борба с пандемията.

Нелихвените разходи са в размер на 45 921,1 млн. лв., което представлява 99,0 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2020 г. са в размер на 40 781,1 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 080,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 59,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 623,9 млн. лв. или 86,1 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 1 295,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2020 г. е 8,6 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Светът

Политиката на силата се завръща. На този фон европейските въоръжени сили ще останат подходящи само за участие в паради, ако не се обновят. Коментарът е на върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел. Той каза това на годишната конференция на Европейската агенция по отбрана

* * *
САЩ ще предприемат дипломатически бойкот на приближаващата Зимна олимпиада в Пекин. Американските спортисти ще участват в Олимпиадата, но правителството на президента Джо Байдън няма да изпрати дипломатически и официални представители

* * *
Силна буря изкорени дървета и отнесе покриви на сгради в турския средиземноморски окръг Анталия, където скоростта на вятъра доближи 130 км/ч

Повече...

новини в сайта RSS емисия facebooktwitter youtube subscribe ilko gruev карта CSS code Nu Html Checker

Най-четеното от последните дни