Статистиката отчита средна брутна месечна заплата от 1295 лева в област Стара Загора за декември 2020

Статистиката отчита средна заплата от 1295 лева в област Стара Загора за декември 2020

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора към края на декември 2020 г. намаляват с 1,3% спрямо края на септември 2020 г., като броят им е 96,5 хиляди души. Най-голямо намаление има в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. е регистрирано в най-голямо увеличение на наетите лица в дейност „Образование“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите хора в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 31,4 и 12,9%. В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3,3 хиляди, или с 3.3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1,6 хил., а най-голямо увеличение – в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 0,3 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, а увеличението е най-голямо – в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2020 г. е 1244 лева, за ноември – 1221 лева и за декември – 1295 лева.

Средна брутна месечна работна заплата в област Стара Загора по форми на собственост

z1

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1253 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2,2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 10,6% и „Добивна промишленост“ – с 4,8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 15,1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4,2%, като в обществения сектор нарастването е с 6,6%, а в частния – с 2,1%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица) (1959 лева), Враца (1360 лева), София (1330 лева) и Варна (1302 лева).

Средна брутна месечна работна заплата по области за четвъртото тримесечие на 2020 г. (лева)

област IV тр. 2020
София (столица) 1959
Враца 1360
София 1330
Варна 1302
Стара Загора 1253
Пловдив 1247
Разград 1227
Габрово 1209
Кърджали 1191
Русе 1185
Бургас 1170
Пазарджик 1157
Шумен 1142
Търговище 1139
Ямбол 1126
Ловеч 1119
Монтана 1103
Добрич 1101
Велико Търново 1090
Сливен 1084
Хасково 1071
Плевен 1055
Перник 1025
Силистра 1023
Кюстендил 1008
Смолян 1007
Видин  964
Благоевград 948

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема