Нова наредба определя специфични изисквания към млечните продукти

Министерският съвет прие Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В нея са допълнени някои разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Въвеждат се и допълнителни изисквания.

sirene

Те са свързани с наименованията, характеристиките, етикетирането и предлагането в търговската мрежа на най-масово присъстващите на пазара в страната сирена – саламурените.

Въвежда се дефиниция на продукта „бяло саламурено сирене“, както и критерии относно неговите основни характеристики. Съдържанието на сухо вещество и маслеността в него не трябва да бъдат по-малко от 40%. Посочените критерии са в пълно съответствие с изискванията на международния стандарт Кодекс Алиментариус за сирене в саламура – Codex Group Standard for Cheeses in Brine (CODEX ST AN 208 – 1999). За този тип сирена се са заложени изисквания за използване на означенията: високомаслено, пълномаслено, със средна масленост, частично обезмаслено и обезмаслено.

С Наредбата се въвежда и дефиниция за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“. Тя има за цел да намали предпоставките за подвеждане на потребителя и отговаря на техните нагласи, които бяха предварително обществено коментирани. Предвижда се саламуреното сирене с повишено водно съдържание да се предлага в обектите за дистрибуция (търговия) на храни само предварително поставено от производителя в опаковки, които не могат да бъдат отстранявани в търговския обект.

Предвиден е преходен период във връзка с въведените нови изисквания по отношение на етикетирането и опаковането, с цел даване на възможност на бизнеса за адаптиране към направените промени. Наредбата ще влезе в сила три месеца след обнародването й в Държавен вестник.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: