Държавата пое нов дълг от 200 млн. лева

На 7 септември 2021 г. Министерството на финансите успешно пласира част от емисия държавни ценни книжа за 200 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер от -0,15% след проведен аукцион от Българската народна банка. Беше отворена отново емисия на 5-годишни държавни ценни книжа в лева, с падеж 24 февруари 2026 г. информираха от Българската народна банка.

Общият размер на подадените поръчки достигна 423,85 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 2,12. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 55 базисни точки.

Датата за плащане на одобреното количество е 9 септември 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

В аукциона участваха девет първични дилъра на държавни ценни книжа. Най-голямо количество държавни ценни книжа на аукциона придобиха банките – 73%, следвани от застрахователните дружества – 16,5%, пенсионни фондове с 3% и други инвеститори – 7,5%.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Към края на юни 2021 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 30,068 млрд. лева, от които 6,264 млрд. лева вътрешен и 23,804 млрд. лева външен. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт на България към юни е в размер на 24,2%. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за 2021 г. е 4,5 млрд. лева и до края на 2021 г. на разположение остават 3,5 млрд. лева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg