Икономиката на България забави ръста си през третото тримесечие на 2021

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 0,4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,9% спрямо второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт в номинално изражение достига 35 577 млн. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30 653 млн. лeвa.

Експресните оценки за брутния вътрешен продукт се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на брутния вътрешен продукт, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки – стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на брутния вътрешен продукт и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

carrots

БВП в стойностен обем, текущи цени

По елементи на крайното използване най-голям дял в брутния вътрешен продукт заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение възлиза на 26 633.2 млн. лева. През третото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 7 235.8 млн. лева и заема 20.3% относителен дял в брутния вътрешен продукт. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие брутният вътрешен продукт по сезонно изгладени данни нараства с 0.9% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.7%.

Според експресните оценки на брутния вътрешен продукт по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.8%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт по сезонно изгладени данни се увеличава с 0,4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 0,3%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5.1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.0% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.1%.

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за брутния вътрешен продукт са дефинирани като:

„...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...“.

В международната терминология се използва терминът „flash estimates“.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се осъществява чрез прилагане на алгоритъма TRAMO/SEATS по методология, описана в Ръководството на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на брутния вътрешен продукт по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber