Икономиката на България забави ръста си през третото тримесечие на 2021

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 0,4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,9% спрямо второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни. Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт в номинално изражение достига 35 577 млн. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30 653 млн. лeвa.

Експресните оценки за брутния вътрешен продукт се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на брутния вътрешен продукт, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки – стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на брутния вътрешен продукт и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

carrots

БВП в стойностен обем, текущи цени

По елементи на крайното използване най-голям дял в брутния вътрешен продукт заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение възлиза на 26 633.2 млн. лева. През третото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 7 235.8 млн. лева и заема 20.3% относителен дял в брутния вътрешен продукт. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие брутният вътрешен продукт по сезонно изгладени данни нараства с 0.9% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.7%.

Според експресните оценки на брутния вътрешен продукт по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.8%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт по сезонно изгладени данни се увеличава с 0,4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 0,3%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5.1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.0% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.1%.

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за брутния вътрешен продукт са дефинирани като:

„...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...“.

В международната терминология се използва терминът „flash estimates“.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се осъществява чрез прилагане на алгоритъма TRAMO/SEATS по методология, описана в Ръководството на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на брутния вътрешен продукт по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg