Правителството определи компенсация за бизнес клиентите от 129 лева за МWh през декември 2021 г.

Министерският съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за месеците октомври и ноември 2021 г. В първоначалния вариант на програмата беше предвидено от нея да се възползват около 633 000 небитови клиенти, които получават компенсация от 110 лева за един мегават час (МWh) използвана електроенергия.

Предвиденият бюджет беше общо 450 млн. лева и обхвана период на подпомагане от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително. Подкрепата беше насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г и 33а, от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

bazar sz2

С новите промени и допълнения се удължава срокът на действие на програмата за компенсации и за периода от 1 декември 2021 г. до 31 декември 2021 г., за да се преодолеят последиците от продължаващия висок ръст на цените на електрическата енергия на свободния пазар. Размерът на подкрепата за декември 2021 г. е фиксирана сума от 128,98 лева/МWh на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, и в сумата не е включен ДДС. Този размер на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса за декември (429,92 лв./МWh) и базовата цена 185,59 лв./МWh (средна цена базов товар, пазар ден напред, Българската независима енергийна борса за юли 2021 г.). Компенсация за клиенти с цени под базовата цена не се предвижда.

За реализиране на компенсирането се сключват от Министерството на енергетиката индивидуални договори с търговците на електрическа енергия, с доставчиците от последна инстанция, с производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, и с оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Информация за полагащата се компенсация се посочва във фактурите, издавани от доставчиците.

Новите изменения и допълнения в програмата са част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.


Компенсациите за индустрията заради високите цени на електроенергията продължават и през 2022 г.

Компенсациите за индустрията заради високите енергийни цени ще продължат и през първото тримесечие на 2022 г. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което е одобрена програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.

Приемането на програмата има за цел запазване на конкурентоспособността на индустрията и преодоляване на допълнителния инфлационен натиск, породен от високите цени на електроенергията.

Компенсациите към индустрията ще продължат да се предоставят на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за всеки мегаватчас използвана електроенергия за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Размерът на предвидената подкрепа ще се изчислява като 75% от разликата за съответния месец между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (средна цена базов товар, пазар ден напред на Българската независима енергийна борса за юли 2021 г.), но не повече от 250 лева за мегаватчас. Компенсация за клиенти с цени под базовата не се предвижда.

Бюджетът на програмата е в общ размер на 235 млн. лева за месец януари. Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 април 2022 г. Tя е част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg