Фактури за ток през февруари ще включват компенсациите за бизнес клиентите

Фактурите за ток през февруари ще включват компенсациите за бизнес клиентите

Държавната програма за компенсация на бизнес клиенти на свободен пазар вече включва и енергията, потребена през месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. Компенсацията за двата месеца ще бъде отразена във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г. Компенсаторният механизъм е на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане за съответния месец на потребление:

  • фиксираната сума за компенсация за месец декември 2021 г. е от 128,98 лева на един MWh (мегаватчас) без ДДС
  • фиксираната сума за компенсация за месец януари 2022 г. е от 141,21 лева на един MWh (мегаватчас) без ДДС.

Размерът на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за съответния месец на потребление и базовата цена, но не повече от 30% от реалната борсова цена за месеца на потребление, съобщиха от „ЕВН България“. В този смисъл програмата обхваща само клиенти, чиято цена е била над 30% от реалната цена на енергийната борса за съответния месец на потребление.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема