Излезе от печат биографичната книга за проф. д-р Никола Белев „Патриарх на ветеринарномедицинската професия“

Биографичната книга за проф. д-р Никола Белев „Патриарх на ветеринарномедицинската професия“ е резултат от труда на 50 изявени специалисти, учени и ръководители на национални и международни институции и организации от всички континенти, работили и контактували с проф. Белев над 50 години. Всички те са единодушни в своите оценки, с факти и анализи, го обрисуват като вдъхновяваща личност с талант на организатор, създал Единната държавна ветеринарномедицинска организация в България.

Korica Kniga ActualenRazmer Page 1 1

Единната държавна ветеринарномедицинска организация в България е възприета като еталон от OIE и FAO и с голям принос за издигане и утвърждаване престижа на OIE сред страните членки и другите международни организации.

В сантименталните им изказвания, проф. Белев е наричан: „нашият духовен и професионален баща“, „изключителна историческа личност“, „светило в нашата професия“, „ветеринарен лекар на света“, „патриарх на ветеринарната медицина“.

На 11 и 12 май 2022 г. Тракийският университет – Стара Загора, съвместно с Ветеринарномедицинския факултет, организират двудневно събитие под надслов „Един всят – едно здраве“, посветено на бележития проф. д-р Никола Белев, биографичната книга „Патриарх на ветеринарномедицинската професия“ и кръгла маса, посветена на празника на Ветеринарномедицинския факултет. Участниците в събитието са водещи личности – учени и ръководители на национални и международни институции и организации от цял свят. Д-р Бернар Вала и д-р Моник Елоа (предишният и настоящият генерален директор на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE)), освен че имат ключово участие в книгата за проф. Белев ще отправят и специални послания към България. Лично ще присъстват на събитието: д-р Казимерас Лукаускас – дългогодишен (22 години) директор на литовската държавна ветеринарномедицинска служба по храните и вицепрезидент на Регионалната комисия на OIE за Европа и д-р Хинрих Майер-Жeрболе д.х.к. от Германия – гост професор в Тракийския университет – Стара Загора, България.

Директно от Брюксел ще се включи и д-р Станислав Ралчев експерт в Генерална дирекция за здравеопазване и безопасност на храните (DG SANTE) към Европейската комисия и дългогодишен сътрудник на проф. Белев. Становища за личността на проф. д-р Никола Белев ще изразят министри на земеделието и храните, генерални директори на Националната ветеринарномедицинска служба, Българска агенция по безопасност на храните през годините и други видни личности, познавали и работили с проф. д-р Никола Белев.

По време на събитието ще се обсъди и предложение за именуване на обект в Стара Загора на името на проф. д-р Никола Белев и неговото откриване на 11 май 2023 г. във връзка с отбелязване на 100 години висше ветеринарномедицинско образование в България.


За проф. д-р Никола Балев

Проф. д-р Никола Белев е българинът, който в професионалния си път е заемал най-отговорните длъжности последователно на национално, европейско и световно ниво и с делата си е допринесъл неговото име и името на България да се произнасят с такъв респект и уважение, не само от ветеринарномедицинските специалисти, но и от държавните ръководители на много страни и международни организации.

Развитието и постиженията на ветеринарномедицинската система в Република България са неразривно свързани с името и дейността на проф. Белев. Създаването, философската същност, организацията на дейността, управлението и ефективността на единната държавна ветеринарномедицинска служба (ДО „Ветеринарно дело“) е заслуга на проф. Белев и ръководения от него колектив. Превръща се в еталон. В продължение на 14 години той е ръководител на „Ветеринарно дело“ и със своя професионализъм, организаторски качества, всеотдайност и висока ерудиция и компетенции допринася извънредно много за издигане престижа й както в национален, така и в международен аспект.

Приносът на проф. Белев за издигане и утвърждаване престижа на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) сред страните членки и другите международни организации е огромен. Той е един от инициаторите и участниците за разработването и приемането на 5-годишните стратегически планове, с което OIE промени коренно своята дейност и от регистратор и информатор за епизоотичната обстановка в света се превърна в орган, който прогнозира епизоотичните рискове и все по-ефективно управлява тези процеси.

С многобройните си срещи с президенти, председатели на парламенти, министър-председатели, министри на външните работи и на земеделието в редица европейски и други страни членки на OIE, проф. Белев допринесе изключително много здравеопазването на животните и контролът на храните да излезе от тесните рамки на ветеринарномедицинската професия и да се превърне в държавна политика и в изключително важна общественозначима тема.

Проф. Белев развива активна и изключително ползотворна международна дейност още във времето, когато е генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба. Засилва се ефективното сътрудничество между България и Европейската комисия за борба с шапа при FAO, Съвета по икономическа взаимопомощ, OIE, Световната ветеринарномедицинска асоциация и Ветеринарномедицинските служби и научните институти на някои от най-развитите капиталистически страни. Проф. Белев става инициатор за периодични двустранни и многостранни срещи с ръководителите на тези институции и организации, които посещават България за обмен на опит и съвместни мероприятия. Дейността на проф. Белев на европейско и световно равнище, на която посвещава повече от 40-години е белязана със значими приноси за световната ветеринарна медицина като постоянен официален делегат на Р. България в OIE и участието му в неговите централни и регионални органи на управление – член на Изпълнителен комитет, президент на Регионалната комисия за Европа, председател на Регионалното представителство за Източна Европа. На тези високо отговорни длъжности той е избиран многократно и единодушно. Подчертава се неговият огромен принос за приемане на нови членове на OIE след разпадането на СССР, Чехословакия и Югославия, интензифициране на връзките между страните членки на OIE и останалите страни на континента, въвеждането на Стратегически планове и системата PVS за комплексна оценка на ветеринарномедицинските служби. Други негови високоефективни инициативи и постижения са организиране и провеждане на обучителни семинари по най-актуалните проблеми на ветеринарномедицинската дейност, които допринасят за издигане престижа на OIE като гарант за свободното движение на хора, стоки и животни в глобализиращия се свят. Авторитетът на проф. Белев сред ръководителите на OIE, на европейски и международни институции и организации, ветеринарномедицински служби и други е впечатляващ. В сантименталните им изказвания, проф. Белев е наричан: „нашият духовен и професионален баща“, „изключителна историческа личност“, „светило в нашата професия“, „ветеринарен лекар на света“, „патриарх на ветеринарната медицина“.

Международните отличия и награди – най-високото отличие на Световната организация за здравеопазване на животните – „Златен медал“ за изключителни заслуги към ветеринарномедицинската наука и OIE; сребърен медал от FAO; званието „Кавалер на ордена“ на Френското правителство; чуждестранен член на Руската и Украинската академия по селско стопанство и Сръбската ветеринарномедицинска академия; доктор хонорис кауза на Тракийския университет – гр. Стара Загора и златна диплома за заслуги във Ветеринарномедицинския факултет са публичните доказателства за постиженията в професионалния път на проф. Белев.

Трудът и делото му са ярко доказателство за живот, отдаден на каузата. Проф. д-р Никола Белев е ярка личност, отдадена на ветеринарномедицинската професия и нейните отговорни функции за обществено-икономическото и социалното развитие в национален и международен план. Неговата светлина и достойно изживян живот ще останат завинаги в историята на ветеринарномедицинското дело като зов и вдъхновение за идващите поколения.

За книгата

В новоиздадената биографична книга „Проф. д-р Никола Белев – Патриарх на ветеринарномедицинската професия“ авторите се фокусират върху най-важните фактори от неговия житейски път, които оказват съществено влияние върху изграждането и формирането му като ярка и емблематична личност, извървяла нелекия път на своето професионално развитие като достоен гражданин на гр. Стара Загора и Република България. Около 50 специалисти, учени и ръководители на национални и международни институции и организации, работили и контактували с проф. Белев над 50 години, са единодушни в своите оценки за него като вдъхновяваща личност с талант на организатор, създал Единната държавна ветеринарномедицинска организация в България, възприета като еталон от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и FAO и с голям принос за издигане и утвърждаване престижа на OIE сред страните членки и другите международни организации. Цялостният житейски и професионален път на проф. д-р Никола Белев, представен книгата е не само доказателство за памет и признание от всички негови съвременници като символ в историята на ветеринарната медицина, но и светъл пример за подражание на идните поколения ветеринарни лекари.

Биографичната книга е луксозно издание на български език с резюме на английски език в печатен и дигитален формат, в обем – 120 стр., тираж – 1000 броя с твърди корици, изтънчени детайли – топъл печат със злато и гланц върху синьо луксозно платно, супер обложка и ламинат.

Текст: Авторски колектив на книгата: Акад. Атанас Атанасов, проф. д-р Иван Божков, доц. д-р Добри Ярков, доц. д-р Гергана Николова и д-р Милена Кръстанова и рецензенти: чл.-кор. проф. д-р Христо Найденски и проф. Иван Станков

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg