Жените в България вземат средно със 131 лева по-ниска пенсия от мъжете, но я получават по-дълго

През 2021 г. броят на работещите хора в България на възраст 15 и повече навършени години е 3,122 млн. души. Коефициентът на заетост за жените (на възраст 15 – 64 години) е 68,9%, а за мъжете от същата възрастова група – 77,3%. Статистиката показва, че безработните на възраст между 15 и 64 години през 2021 година са били 171 100 души.

pensiya

Средният коефициент на безработица в страната е бил 5,3%. Стойността на показателя за жените е бил 5%, а за мъжете – 5,5%.

Статистиката показва, че през 2021 г. средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е бил 566,92 лева. За мъжете стойността е била 649,44 лева, а за жените 518,20 лева. Средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд през 2021 г. е 27 години за жените и 21,4 години за мъжете.

През миналата година средният осигурителен доход е бил 1169,25 лева. Мъжете са се осигурявали средно върху 1201,20 лева, а жените – върху 1135,32 лева.

Данните са от доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2021 г., който беше приет от правителството. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите, преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените. Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

www.infoz.bg  www.infoz.bg