Планира се създаване на регистър на професионалните домоуправители

Планира се създаване на регистър на професионалните домоуправители

Националният план за възстановяване и устойчивост е повод да започне реалната работа по реформата, свързана с управлението на етажната собственост. От 2019 г. се мисли за регулирането на процеса, така че да бъдат защитени собствениците в многофамилните жилищните сгради и да бъдат улеснени при поддържката и обновяването на блоковете. Такава е целта и на промените в Закона за управление на етажната собственост.

Това разясни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. При промените в закона водещи са поетите ангажименти в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Въвеждат се текстове за задължително плащане на таксите управление и поддръжка, независимо от продължителността на пребиваване на собствениците, ползвателите и обитателите на даден обект в режим на етажна собственост. За улеснение участието в общото събрание се създава възможност за неприсъствено вземане на решения, а контрольорите стават задължителен орган.

Разработваме механизъм, позволяващ на общините да противодействат на бездействието на етажната собственост по отношение на избора на управител в шестмесечен срок от възникването на етажната собственост, обясни още регионалният заместник-министър.

Второто направление, по което се работи, е регламентирането на професионалното управление. С цел защита на собствениците в жилищните блокове се предлага задължителна застраховка професионална отговорност, както и изискването професионалните домоуправители да бъдат търговски лица по смисъла на търговския закон.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството създаваме специален регистър, за да контролираме дейността по регистрацията на професионалните домоуправители и да дадем увереност на хората да ползват лицензираните, потвърдени от нас лица, разясни още заместник-министърът.

Третата важна реформа е възможността за учредяване на банкова сметка от името на етажната собственост за средствата, събирани за управление и текуща поддръжка, а не само за поддържане на фонд „Ремонт и обновяване“. Ще се улесни кандидатстването за кредити пред различни финансови институции, ако бъде взето такова решение от етажната собственост. Ще се осигури повече прозрачност по отношение на средствата и хората ще бъдат по-защитени. Наличието на тези сметки и начина на тяхното управление ще са част от факторите, използвани от кредитните институции за определяне на кредитния рейтинг.

Проектът на Закона за управление на етажната собственост е публикуван на Портала за обществени консултации и е дадено достатъчно време за изразяване на становища. Чрез участието на хората в общественото обсъждане ще се опитаме да подобрим максимално проекта на закона, като разчитаме на активно отношение, каза заместник-министър Георгиева и отново подчерта необходимостта от придържането към ангажиментите, поети по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Близо 1,4 млрд. лева е подкрепата в рамките на Националния за възстановяване и устойчивост за повишаването на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg