Какво е изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021?

Служебното правителство одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и доклада към него. 2021 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма на касова основа в размер на 3,794 млрд. лева. Отнесено към брутния вътрешен продукт на страната, това представлява 2,9 % от брутния вътрешен продукт.

За сравнение в актуализираните разчети към Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г. е заложен дефицит за годината в размер на 4,604 млрд. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 0,810 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление“ за 2021 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е отрицателно в размер на 4,1 % от брутния вътрешен продукт на страната. Важно е да се отбележи, че през 2020 г. Европейската комисия активира Обща предпазна клауза, която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация от правилата в Пакта за стабилност и растеж, като тя остава в сила и през 2021 г. Общата клауза за временно отклонение от правилата на Пакта за стабилност и растеж предоставя на държавите членки бюджетна гъвкавост за справяне с кризата. Активирането й позволява временно отклонение от пътя на корекцията към средносрочната бюджетна цел на всяка държава членка, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план. В доклада на Европейската комисия по отношение на чл. 123, ал. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз от 25.05.2022 г. е посочено, че при действието на общата предпазна клауза за дерогация по Пакта за стабилност и растеж на този етап Комисията няма да прави нови предложения за иницииране на процедура за наличие на прекомерен дефицит в държавни-членки на Европейския съюз според правилата на корективната част на Пакта за стабилност и растеж.

chart

Фискалният резерв към 31.12.2021 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,7 млрд. лв. по сметки и депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2021 г. са в размер на 52,459 млрд. лв., което представлява 103,7% спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в брутния вътрешен продукт, приходите представляват 39,5% от брутния вътрешен продукт на страната, при 36,9 % от брутния вътрешен продукт на страната за 2020 г. Съпоставени с 2020 г., постъпленията по консолидираната фискална програма, бележат номинален ръст от 18,4 % (8,141 млрд. лева).

Разходите, включително вноската в бюджета на Европейския съюз, по консолидираната фискална програма за 2021 г., възлизат на 56,253 млрд. лв., което представлява 102% спрямо разчета за 2021 г. Разходите по консолидираната фискална програма, представени като процент от брутния вътрешен продукт на страната, представляват 42,4% от брутния вътрешен продукт на страната за 2021 г. при 39,9 % от брутния вътрешен продукт на страната за 2020 г. Извършените по-високи разходи са свързани, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато отчетените разходи за борба с пандемията от ковид бяха значително по-ниски, докато през 2021 г. тези разходи са съществени и са за цяла година, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 година. Наред с това върху размера на разходите през 2021 г. влияние оказаха и средствата, осигурени за изпълнението на одобрените от правителството програми за компенсиране на потребителите на електрическа енергия за високите цени на електричеството.

Лихвените плащания възлизат на 0,629 млрд. лв. (95,7 % от планираните за 2021 г.), текущите нелихвени разходи – на 50,026 млрд. лв. (107,2 % от разчета за годината), капиталови разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) – 3,872 млрд. лв. (61,6 % от разчетите към Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г.) и предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина – 0,047 млрд. лв. при планирани с разчетите към Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г. 0,018 млрд. лева.

Вноската на България в общия бюджет на Европейския съюз възлиза на 1,681 млрд. лв. (1,3 % от брутния вътрешен продукт на страната), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2021 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2021 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 3,551 млрд. лева. Размерът на държавния дълг към 31.12.2021 г. е 31,218 млрд. лева.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема