Население на област Стара Загора към 7 септември 2021 г.

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

naselenie sz

Населението на област Стара Загора към 7 септември 2021 г. е 296 507. Жените са 153 786 (51.9%), а мъжете 142 721 (48.1%), или на 1000 жени се падат 928 мъже. В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 36 758 души, или с 11.0%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.1 на година през периода 2001 – 2011 г. на 1.2 през периода 2011 – 2021 година.

Териториалното разпределение на населението в област Стара Загора се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на областта.

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Стара Загора са 206, от които 11 градове и 195 села. В градовете живеят 210 480 души, или 71.0%, а в селата – 86 027 души, или 29.0% от населението на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 24 547 души, или с 10.4%, а в селата с 12 211 души (12.4%).

С население над 100 хил. души е град Стара Загора, в който живеят 122 536 души (41.3% от населението на областта). Втори по големина в област Стара Загора е град Казанлък с население 42 208 (14.2% от населението на областта). Най-малкият град е Шипка с население 1 233, а най-голямото село е Копринка с население 2 492 лица.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички общини, като най-голямо е в общините Гълъбово (-18.1%) и Опан (-18.0%). Общо за седем общини намалението е над средното за област Стара Загора. Най-малка загуба на население има при общините Мъглиж (-1.8%) и Николаево (-3.5%).

 В 3 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 3.7% от населението на област Стара Загора. Само община Стара Загора е с население над 100 000 души, или 48.6% от населението на областта. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души – 4, и относителният дял на населението в тях е 19.7%.

Гъстотата на населението по общини варира от 9.4 души на кв. км. за община Опан до 131.9 души на кв. км. в община Стара Загора.

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.5%, а на мъжете – 19.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 72 166 души, или 24.3% от населението на област Стара Загора. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 7 261, или с 11.2%.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 180 951 души, или 61.0%. Спрямо 2011 намалява с 42 123, или с 18.9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 13.6% през 2011 г. на 14.6% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 45 286 през 2011 г. на 43 390 през 2021 г., или с 4.2%.

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 64.0, или на 100 лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години се падат 64 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 49.4, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 63. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 65 млади хора, а през 2001 г. от 117.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 7 септември 2021 г. е 169 хил. души, или 57.1% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 32 хил., или с 16.1%.

Населението над трудоспособна възраст е 81 хил. души, или 27.3%, а под трудоспособна възраст – 46 хил. души, или 15.6% от населението на областта.

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 99.4% от населението на област Стара Загора е с българско гражданство.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в област Стара Загора, са 355, или 0.1% от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Гърция, Германия, Полша и Италия. Гражданите на трети страни са 1 452, или 0.5%. Лицата без гражданство са 9.

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 98.4% от лицата в област Стара Загора са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.6%, а в трета държава – 0.9% от населението на областта.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема