Започва анкетно проучване на доходите и условията на живот в област Стара Загора

Започва анкетно проучване на доходите и условията на живот в област Стара Загора

През периода март - юни 2023 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, ТСБ – Югоизток провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки.

Наблюдението за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2023 г. е около 9400 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

В периода март - юни 2023 г. 408 домакинства на територията на област Стара Загора ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Стара Загора може да се получи на телефон 042/619 435 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“.

В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Крън, Шипка, както и в селата: Розово, Горно Сахарне, Трънково, Старозагорски бани, Ново село, Преславен, Мъдрец, Горно Черковище, Черганово, Асен, Ветрен, Зимница, Загоре, Юлиево, Шейново, Хан Аспарухово, Ковачево, Могила, Априлово, Оряховица, Разделна, Свобода, Столетово, Сърнево, Братя Даскалови, Горно ново село, Кънчево, Конаре, Подслон, Осетеново, Енина, Пъстрен и Манолово.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg), в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.

www.infoz.bg  www.infoz.bg