Средната заплата в област Стара Загора през март 2023 г. е 1793 лева

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2023 г. е 1684 лева, за февруари – 1703 лева и за март – 1793 лева. Хората, които са наети по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2023 г. се увеличават с 4,3% спрямо края на декември 2022 г. и броят им достига 99 хиляди души, показват данни на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1726 лева и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1,7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ – с 13,5% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 10,2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Образование“ с 18,8%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 16,5%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 24,6%, като в обществения сектор нарастването е с 19,7%, а в частния – с 27,8%.

stara zagora zaplata

Средна брутна месечна работна заплата в област Стара Загора по форми на собственост

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2023 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица) (2603 лв.) и София (1737 лева).

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо процентно увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.  В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30.6 и 12.9%.

В края на март 2023 г. в сравнение с края на март 2022 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3,25 хиляди, или с 3,4%. Най-голямо увеличение на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1,2 хил., а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 0,3 хиляди. В процентно изражение най-значително е увеличението в икономическата дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“, а намалението е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

zaplata stara zagora 

www.infoz.bg  www.infoz.bg