Безработицата в община Стара Загора през септември е 4,8%

Безработицата в страната през месец септември продължи да намалява, напълно естествено за месец, в който натуралните показатели по програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта, са почти изпълнени, а периодът на летните отпуски продължава.

Закономерно равнището на безработица достигна стойности от 9,2 на сто - с 0,1 процентни пункта по-ниско от предходния август и с 1,3 процентни пункта под нивото на безработица - миналогодишния септември. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 11 683 безработни и равнището на безработица е 7,9 на сто, с 1,3 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,3 процентни пункта, а регистрираните безработни с 421 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък4,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,1%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември също намаляват. Общият им брой достигна 3795. Равнището на безработица е 4,8 на сто и намалява спрямо предходния август с 0,2 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 175 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3715, равнище на безработица - 4,7 на сто; община Опан - регистрирани безработни 80, равнище на безработица - 12,7 на сто.

БезработицаВ общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2266 (59,7 на сто). Намалението спрямо предходния август е с 0,8 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 39,8 на сто през септември, 38,5 на сто предходния август. Нарастват безработните в младежка възраст (430 през месец септември, 418 предходния август). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 282, тоест 65,6 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния август, показва увеличение с 2 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1922, с 4,1 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през август. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1443 в отчетния месец, 1547 през месец август.

С 20,8 на сто нарастват новорегистрираните безработни (557 през месец септември, 461 предходния август), като 259 (46,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 243, индустрия – 143 и търговия – 103.

Динамика и структура на заетостта

В отчетния месец са обявени 508 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 437, с 11,8 на сто повече от заявените предходния месец. Частният сектор е заявил 211 места - 41,5 на сто от местата. Делът му намалява от 45,3 на сто през август до 41,5 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец септември 303 - 39,6 на сто от обявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец септември са обявени 66 работни места, 10 по национални програми за заетост, 13 по браншови програми и 43 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 473, жените – 323, младежите до 29 години - 90, безработните с висше образование - 194, продължително безработните – 59, безработните с намалена работоспособност - 16.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Дирекция "Бюро по труда" - Стара Загора)

Теми: