Завърши доизграждането на ВиК мрежата в Чирпан

На 23 ноември 2023 г. в 12:00 часа в Чирпан на пл. „Съединение“ № 1 (площада пред сградата на Общината), официално ще бъдат открити двата изпълнени обекта по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Обектите са външен довеждащ водопровод и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на града.

На събитието ще присъстват областният управител на Стара Загора Ива Радева, кметът на Чирпан Ивайло Крачолов, управителят на „Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора инж. Радостин Миланов, изпълнители на проекта, медии, граждани и заинтересовани страни.

vik stara zagora

Довеждащият водопровод от водоизточник „Марица” до Чирпан заедно с тласкателния водопровод, който в по-голямата си част е изпълнен от етернитови тръби ф546 mm е икономически оправдано, но в експлоатационно отношение се оказва крайно ненадеждно. Заедно с това се създаваха предпоставки за висока аварийност. Сега вече той е частично подменен със стоманени и стъклопластови тръби.

С настоящия проект е подменена останалата част от довеждащия водопровод, който е и главният тласкателен водопровод на Чирпан, като 5321 м етернитови тръби са подменени с нови, изработени от полиетилен с висока плътност. По трасето на водопровода са изградени и множество съоръжения – водомерни шахти, шахти спирателен кран, въздушници, изпразнителни шахти и други.

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на Чирпан е изградена през 50-те и 60-те години на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и предизвикват чести аварии. Водопроводите, изпълнени от ПЕВП, представляват малък процент от водоснабдителната система на града (около 4,5%). Има участъци от водопроводната мрежа на града, които са с проблеми относно нормалното налягане, което е наложило да се оформят зони на мрежата.

С този проект бяха изпълнени водопроводи по трасето на вече изместени канализационни клонове. Новите водопроводи затварят водопроводен пръстен и осигуряват налягане за потребителите. Изключени са от експлоатация участъци от стар водопровод, които преминават през частни имоти. Всичко това повишава качеството на услугата, нейната надеждност и непрекъснато водоподаване.

Общата дължина на новоизградените и реконструирани водопроводи по настоящия проект е 1259 м диаметър ф90 мм.

С проекта се изградиха нови канализационни клонове. Не всички имоти в Чирпан са присъединени към канализационната мрежа на града. С изграждането на новите канализационни клонове се премахват отпадните ями и се елиминират нерегламентираните зауствания на непречистени отпадъчни води във водните течения на Чирпан, преминаващи през регулацията на града. Резултатът е по-добра работа на пречиствателната станция, като към нея се отвеждат нови количества отпадни води. Увеличава се броя на потребителите, които получават качествени услуги от ВиК Стара Загора ЕООД.

В рамките на настоящия проект са реконструирани: канализационна мрежа с дължина 2030 м, включително по трасето са реконструирани всички канализационни клонове до дворната ревизионна шахта в имота; изградени са улични отоци с дъждоприемни шахти, 3 броя дъждопреливници и канализационна помпена станция в югоизточния край на града.

Общата стойност на обекта е 7 695 354 лева с ДДС, от които от Кохезионния фонд 4 807 672 лева, националното съфинансиране е 848 413 лева.

Собственият принос на Бенефициента е в размер на 756 710 лева, като недопустими разходи за ДДС са 1 282 559 лева.

новини Стара Загора  www.infoz.bg