Средна месечна работна заплата в Стара Загора

Средната брутна месечна работна заплата в област Стара Загора за октомври 2023 г. е 1868 лева, за ноември – 1902 лева и за декември – 1958 лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата е 1909 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 3,1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16,8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 12,8%  и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 4,6%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,5%, като това са 212 лева. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за четвърто тримесечие на 2023 г. са:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3413 лева
  • „Добивна промишленост“ – 2956 лева
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2845 ллева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Транспорт, складиране и пощи“ – 1011 лева
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1087 лева
  • Административни и спомагателни дейности“ – 1112 лева.

В обществения сектор наетите хора получават средно 2438 лева, а в частния средната заплата е от 1664 лева.

Средна брутна месечна работна заплата в област Стара Загора по сектори и тримесечия

zaplata stara zagora

zaplata

Наетите по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора към края на декември 2023 г. са без промяна спрямо септември 2023 г. и броят им е 99,8 хиляди души по данни на Националния статистически институт. Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2023 г. показва най-голям относителен дял на наетите хора в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30,5% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12,8%, като по този показател няма промяна спрямо трето тримесечие на 2023 г. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. в обществения сектор са 31,2 хиляди, а в частния – 68,6 хиляди.

В края на декември 2023 г. в сравнение с края на декември 2022 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение нарастват с 4,9 хиляди или с 5,2%.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg