Международен младежки център – Стара Загора

Международен младежки център – Стара Загора е първият в страната с фотоволтаична централа

Община Стара Загора проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“. Общината е бенефициент по този проект, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в България.

Проектът „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“ започна през април 2020 г. и постигна ефективно своите резултати, част от които разширяване на обхвата на работа на Международния  младежки център на областно ниво. Екипът на центъра организира и проведе множество обучения и занимания за свободното време за младежи в община Стара Загора и в областта. Със заниманията бяха ангажирани също и млади хора от Казанлък, Чирпан, Николаево, Зимница, Чирпан, Мъглиж и други населени места.

„Международният младежки център в Стара Загора се идентифицира като инкубатор и катализатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи младите хора, личностното им развитие и тяхната подкрепяща среда. Центърът участва активно в процеса на вземане на решения в сферата на младежта и е застъпник за тяхното изпълнение на местно ниво“ – каза Надежда Чакърова, заместник-кмет, отговарящ за образованието и младежките дейности в община Стара Загора и е ръководител на проекта „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“. Тя допълни, че е щастлива, че при работата си има възможност да стъпи върху структура, която вече е добре развита.

По време на заключителната пресконференция ръководителят на Международния младежки център Моника Тодорова-Стоянова направи чрез презентация пълен отчет на дейностите от проекта, като акцентира на устойчивостта на резултатите.

В рамките на проекта се проведоха три международни срещи с обмен на идеи и опит с младежи от Стара Загора, от които две бяха в Норвегия и една – в Сърбия. В България Международният младежки център прие две групи от млади съмишленици от Норвегия. Организирани бяха също и 4 младежки лагера в страната, под формата на изнесени обучения с над 80 участници в тях.

С активно участие на младежките работници и подкрепата на Община Стара Загора млади хора от Стара Загора и областта са осъществени 50 младежки инициативи с разнообразен характер, чрез което показаха младежко дръзновение и гражданска активност. Младежите създадоха събития за отбелязване на местни празници, спортни и арт инициативи, издадоха списания, осъществиха дейности за облагородяване на градски пространства и други.

Чрез целенасочената си и многообразна работа Международен младежки център – Стара Загора достигна до над 3600 младежи и до над 2260 души в извън младежка възраст и по този начин е постигнато преизпълнение на тези индикатори, заложени в проекта.

Удължението на проекта до април 2024 г. даде възможност за изпълнение на допълнителни дейности и за доставка на ново оборудване. Центърът придоби нова мултифункционална, интерактивна зала, музикална репетиционна, ателие за приложни изкуства, както и фотоволтаична система за зелена енергия.

fvc mmc

„Създаването на фотоволтаична централа е част от желанието ни да изпълняваме политиките на Европейския съюз за борба с климатичните промени и за смекчаване на въздействието върху околната среда. Нарекохме нашата дейност „Зелена енергия за Международен младежки център – по-добро бъдеще за младите хора на Стара Загора“ – каза координаторът на проекта Георги Симеонов. Той уточни, че центърът в Стара Загора е първият в България, който разполага със собствена фотоволтаична централа и това е добър модел, който може да се следва, но заедно с това възпитава младите хора да имат активно отношение към опазването на природата и околната среда.           

Новото производство ще доведе до икономия на 40 – 50% електроенергия на годишна база и ще спести около 10 000 лева от общинския бюджет. Изградената фотоволтаична електроцентрала ще произвежда ток за собствено потребление.Тя е снабдена с батерии за съхранение на енергията и смарт управление за оптималното ѝ използване. Намалението на вредните емисии ще бъде около 451 тона за 25 години.

В рамките на удължението на проекта, от 8 до 11 април 2024 г., в Стара Загора се проведе национална конференция, която обедини всички заинтересовани страни по темите, насочени към институционализацията и устойчивото развитие на младежките центрове. Факт е, че държавното управление осъзна своята отговорност и осигури подкрепа на мрежата от младежки центрове в България в размер на 4 млн. лева или по 500 хил. лева на център за 2024 година. Принос в това отношение даде и проведената Национална конференция за младежки политики в Стара Загора, която беше с широко участие на заинтересовани страни, включително представители от ресорни министерства. В конференцията взеха участие народни представители, представители на Министерство на младежта и спорта, заместник-кметове от градовете с изградени младежки центрове, представители на програмния оператор, Националната мрежа на младежките центрове, както и представители на младежките центрове.

Не на последно място, през 2021 г. Международен младежки център – Стара Загора защити още веднъж Знака за качество за младежки центрове на Съвета на Европа. Основен фокус в работата на центъра е неформално обучение на младежи в подкрепа на формалното, а специфичният акцент е работата с уязвими младежи и такива от малцинствени групи и в изолация. В контекста на ценностите на Съвета на Европа за човешките права, тази уникална специфика на Международния младежки център получи единодушна подкрепа. Мисиите на Съвета на Европа за оценка присъдиха за пръв път в България Знака за качество на Съвета на Европа за младежка работа на Международен младежки център – Стара Загора, а впоследствие два пъти препотвърдиха това най-престижно европейско отличие.

Надграждането на постигнатото до момента и превръщането на Международен младежки център – Стара Загора във водеща институция за младежка работа в България е логичен резултат от добре свършената работа през годините.

mmc stara zagora 4


За повече информация:


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.


Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема