ЦИЕС с Нотификация по oиректива Eлектромагнитна съвместимост

ЦИЕС с Нотификация по директива Eлектромагнитна съвместимост (ЕМС)

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) – Стара Загора разшири обхвата на дейностите си с още една Директива 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост. Дружеството успешно премина оценка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

С това ЦИЕС е обявен в NANDO като нотифициран орган 1871, който извършва оценяване на съответствието по процедура, посочена в чл. 7 (Приложение III) на директивата.

Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на устройство, блок от съоръжение или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка.

За продукти, попадащи под обхвата на тази Директива, процесът по оценяване на съответствието и удостоверяване на съществените изисквания към нея са задължително условие за нанасяне на СЕ маркировка и пускане на пазара.

Съществена част при извършване на оценката е експертизата на техническото досие на продукта и изготвяне на протоколи от изпитването в съответствие с действащите европейски хармонизирани стандарти.

Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД е акредитирана да извършва изпитвания за ЕМС в определен обхват, съобщиха от дружеството. Освен изпитвания за електромагнитната съвместимост, лабораторията извършва изпитвания за електрическа безопасност, шум, вибрации, въздействие на околна среда и др. показатели.
С признаването на компетенциите и по тази директива Център за изпитване и европейска сертификация добавя в портфолиото си още една услуга, в помощ на производителите и икономическите оператори.

infoz autor  www.infoz.bg

На подобна тема