Безработицата в област Стара Загора през 2015 г. е намаляла с 1,5%

Безработицата в страната през 2015 година очаквано продължи да намалява, напълно естествено за година, в която стопанската активност нарасна, а брутният вътрешен продукт в реално изражение се увеличи с 1,7%.

Основен принос за растежа имаше вътрешното търсене (2,5 процентни пункта) при положителен реален темп както на крайното потребление (2,4%), така и на брутното образуване на основен капитал (2,8%). Инвестициите в основен капитал отбелязаха реален ръст от 2,8%, при минимален спад от 0,1% за 2014 година. Предприятията, по предварителни данни на Националния статистически институт, продължават да свиват разходите си за придобиване на дълготрайни материални активи с 3,9% (при 5,2% спад през 2014 година). В същото време публичните инвестиционни разходи се увеличиха с 25,1%. Основен принос за по-високата икономическа активност има подобряването на международната среда и търсенето на български стоки и услуги извън страната. Износът на стоки и услуги нараства с 15,1% годишно през първото тримесечие. Една от причините е поевтиняването на еврото спрямо щатския долар и другите глобални валути, което позволява на българските износители да бъдат ценово конкурентни в глобален мащаб. Средногодишният брой на заетите се увеличи през дванадесетте месеца до март 2015 година с 51 хиляди души (1,7%), спрямо предходния дванадесет месечен период, и достигна 2995 милиона заети. Коефициентът на заетост на лицата между 20 и 64 навършени години се увеличи до 65% през първото тримесечие на 2015 година. През 2015 година броят на продължително безработните с регистрация в бюрото по труда е 1025, при 1122 - предходната година.

Разпределението на финансовите и човешки ресурси в българските предприятия, показва както структурата на икономиката, така и нейната специализация и потенциалните източници на растеж. Около 31% от заетите в страната са в предприятия до 9 заети лица, 23% от заетите са в предприятия с 10 до 49 заети лица, 21% са във фирми с 50 до 249 заети, а 25% работят в големи дружества с 250 и повече заети лица. Инвестициите в дълготрайни материални активи са реализирани предимно в предприятия с персонал 250 и повече души. Започналото възстановяване на пазара на труда през 2014 година се очаква да се запази и през 2015 година. Подобни очаквания намират потвърждение в краткосрочната бизнес статистика за очакванията на работодателите при наемането на персонал, които през първите шест месеца на годината се повишават във всички наблюдавани сектори на икономиката. Закономерно равнището на безработица достигна стойности от 10,1 на сто - с 1,1 процентни пункта по-ниско от предходната година. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния период в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 764 безработни и равнището на безработица е 8,6 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходната година, равнището на безработица намалява с 1,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 2177 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 5,1 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,8%.

ЗаетостРегистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора в отчетния период чувствително намаляват. Общият им брой достигна 4291. Равнището на безработица е 5,4 на сто и намалява спрямо предходната година с 1,3 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходната година е с 1004 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4185, равнище на безработица - 5,3 на сто; община Опан - регистрирани безработни 106, равнище на безработица - 17,0 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2575 (60,0 на сто). Увеличението спрямо предходната година е с 1,4 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 41,2 на сто в отчетния период, 42,0 на сто предходната година. Намаляват безработните в младежка възраст (522 в отчетния период, 881 предходната година). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 353, тоест 67,6 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходната година, показва намаление с 359 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2160, с 15,1 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години предходната година. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1609 в отчетния период, 1869  през 2014 година.

С 10,1 на сто намалява средногодишният брой на новорегистрираните безработни (596 в отчетния период, 669 предходната година), като 295 (49,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 279, индустрия – 154 и търговия – 97.

По данни на Националния статистически институт, през последните години около 1/3 от всички работни места са за специалисти – научни и инженерни, здравни, педагози, информатици. За сметка на това, търсенето на технически и сродни на тях професии намалява. Традиционно много, между 10 и 15% от заявените работни места са за настройчици, оператори на машини и монтажисти. През последните три години се наблюдава увеличено търсене на продавачи и персонал в сферата на услугите. През 2015 година значително се увеличи броя на заявените работни места в производства с по-ниска добавена стойност, като хранителната индустрия, производството на облекло, пластмасови изделия и опаковки. Традиционно високо е разкриването на работни места за продавачи, докато търсенето на настройчици, оператори на стационарни машини и персонал в сферата на индивидуалните услуги, драстично намалява. С относително висок дял в търсенето на работна ръка по професии остават: металурзите, машиностроителите, шофьорите, преподавателите и охранителите. В краткосрочен план, делът на търговията в заявените работни места се очаква да нарасне значително. Увеличение в много по-малка степен се очаква при административните и спомагателни дейности и в строителството. В останалите сектори очакваме намаление на техните дялове в структурата на заявените работни места. Като цяло индикации за по-високо търсене на работна сила през следващата година има във всички сектори, с изключение на държавното управление, селското и горско стопанство, водоснабдяването и канализацията и в добивната промишленост.

В отчетния период са обявени 4711 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 4028, с 13,4 на сто повече от заявените предходната година. Частният сектор е заявил 2729 места - 57,9 на сто от местата. Делът му нараства от 46,6 на сто през 2014 година до 57,9 на сто от вакантните длъжности в отчетния период. През 2015 година 1345 - 54,9 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение в отчетния период са обявени 658 работни места, 83 по национални програми за заетост, 21 по регионални и общински програми и 460 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния период са 4284, жените – 2560, младежите - 1249, безработните с висше образование - 1136, продължително безработните – 564, безработните с намалена работоспособност - 98.