В Стара Загора работи модерна сепарираща инсталация

Модерна сепарираща инсталация е въведена в експлоатация в кв. "Индустриален" в Стара Загора. Тя беше представена пред журналисти от кмета Живко Тодоров на 7 май 2015 г. от 11:00 часа. Чрез нея ще бъдат оползотворявани 52 000 тона битови отпадъци на година. По този начин материали като хартия, метал, картон, пластмаса и стъкло ще бъдат подготвени за рециклиране.

Сепариращата инсталация е изградена от ДЗЗД "Консорциум Екологичен център – Стара Загора“ - Пловдив.

На този етап отпадъците, останали след сепарирането, ще бъдат транспортирани до съществуващото Общинско депо в местността „Мандра баир“. След завършването на Регионалния център за управление на отпадъците - Стара Загора, те ще бъдат извозвани там, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Дружеството е избрано чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки и с нея е сключен договор за предоставяне на услуги по предварително третиране. Консорциумът осигурява предаването на сепарираните отпадъци за последващо оползотворяване (вкл. рециклиране и термично оползотворяване) на съответните предприятия, лицензирани за такава дейност. По договора изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора. За изпълнение на услугата по предварително третиране, чрез сепариране, Община Стара Загора ще заплаща на изпълнителя възнаграждение, определено по цена на тон сепариран отпадък, който не е предназначен за депониране към съответното депо на Община Стара Загора.

Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. За неизпълнение на условията му, са предвидени санкции и неустойки. Договорът е сключен за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия.

Инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна за отчитане на теглото; зона за разтоварване на постъпващите отпадъци; основна зона за осъществяване на дейността по предварително третиране на отпадъците и складова зона.

Съоръженията и техническото оборудване (транспортни ленти, магнитни сепаратори и пр.) са инсталирани в основната зона, където се осъществява дейността по сепариране. От приемната зона, чрез транспортьори, материалите достигат до хоризонтален лентов транспортьор за сепариране, разположен в кабина за сепариране, където се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка. В помещението, което е затворено, с естествено и изкуствено осветление и климатизация, работят по 19 - 20 работници на смяна. От двете страни на преминаващия транспортьор за сепариране са обособени места за работещите, които ръчно отделят и разделят по видове оползотворимите отпадъци. Общо на обекта работят около 50 души.

Отделените суровини ще бъдат отвеждани до хидравлична преса за балиране или за насипно съхранение. Пресата за балиране оформя бали, които се транспортират до зоната за съхранение.

В резултат на сепарирането се отделят минимум следните рециклируеми отпадъци от общия поток смесени отпадъци: хартия, велпапе, PVC бутилки, пластмаса, алуминий, желязо и стъкло.

Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат разходите по експлоатация на общинското депо, както и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на сепариращата инсталация е намаляването на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на депа, както и оползотворяването на редица суровини от потока битови отпадъци.

{responsivegallery}04-2015/separirane-otpadaci-stara-zagora{/responsivegallery}

infoz autor www.infoz.bg (снимки: Община Стара Загора)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

На подобна тема