Заседание на Общински съвет – Мъглиж през юли 2018 г.

На 26 юли от 15:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Мъглиж се проведе редовно заседание на Общински съвет – Мъглиж, на което бяха разгледани следните точки от дневния ред:

maglizh1. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
Приета с Решение № 523 от 26.07.2018 г.

2. Участие и членство на Община Мъглиж в Организация за управление на Туристически район „Долината на розите”.
Приета с Решение № 524 от 26.07.2018 г.

3. Предоставяне на информация за изпълнение на бюджета на Община Мъглиж към 31.12.2017 г.
Приета с Решение № 525 и Решение № 526 от 26.07.2018 г.

4. Разходите за командировки на кмета на Община Мъглиж и председателя на Общински съвет – Мъглиж.
Приета с Решение № 527 от 26.07.2018 г.

5. Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с идентификатори № № 49494.658.1591 и 49494.658.589, заедно с построените в тях сгради, по кадастралната карта на община Мъглиж.
Приета с Решение № 528 от 26.07.2018 г.

6. Възстановяване на собственост на насл. на Иван Николов Хаджиев върху земеделски земи от общинския поземлен фонд в с. Тулово, по реда на & 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.
Приета с Решение № 529 от 26.07.2018 г.

7. Актуализиране на списъка на средищните училища в община Мъглиж за учебната 2018/2019 година.
Приета с Решение № 530 от 26.07.2018 г.

8. Финансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища през 2018/2019 учебна година.
Приета с Решение № 531 от 26.07.2018 г.

9. Отдаване под аренда на общински имот в землището на с. Юлиево, община Мъглиж.
Приета с Решение № 532 от 26.07.2018 г.

Решенията на Общински съвет – Мъглиж, може да откриете на сайта на Община Мъглиж – www.maglizh.bg.

Най-четеното от последните дни