Старозагорска област е на осмо място в страната по достъп на домакинствата до интернет

66,7% от домакинствата в област Стара Загора имат достъп до интернет в домовете си през 2016 г. (при 63,5% общо за страната). Отчита се ръст от 5,3% спрямо предходната година.

Това показват резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Стара Загора.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област Стара Загора се нарежда на 8-о място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна - 73,8%, Русе - 72,5% и Враца - 70,8%, а най-малък в област Кърджали - 57,1%.

През текущата година 65,2% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от потребителите, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 11,6 процентни пункта.

Дастъп до интернетМъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2016 г. 66,6% от мъжете и 63,8% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-висок от средния за страната, съответно с 8,1% и 6,0%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2016 г. по образование. Докато 85,4% от хората с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 34,6% от хората с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 65,3%.

Резултатите показват, че през 2016 г. относителният дял на хората от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 16,1% при средно 18,4% за страната. В отделните области този дял варира между 32,7% за област Перник и 1,8% - за област Разград.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема