Старозагорски болници може да откажат договори със Здравната каса

Парите за дейностите, които болниците в Старозагорска област получават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са намалени с 4% спрямо предходната година. Това е на фона на 8-процентното увеличение на бюджета на национално ниво.

ivan kolen georgi bakoev nedelcho totevРешението е на Надзорния съвет на НЗОК. Това провокира острата реакция на управителите на здравни заведения, които след проведено събрание изпратиха писмо с възражение до всички заинтересовани институции. То не е подписано само от управителя на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев и от управителя на Комплексен онкологичен център д-р Петър Челингиров.

Това необосновано решение поставя болниците в невъзможност да упражняват своите дейности, а общинските е възможно за два месеца да изпаднат в несъстоятелност, стана ясно на пресконференция, дадена от прокуриста на МБАЛ "Тракия" Иван Колев, управителя на Общинската болница в Чирпан д-р Неделчо Тотев и председателя на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз д-р Георги Бакоев.

Средствата са разпределени по неясни критерии за различните области. Парите са обвързани и с условията и качествата на доставяната медицинска услуга, но едно лице в област Стара Загора се падат по 31 лева, а в Монтана например - 33 лева, в Пловдив - 77 лева, в София (град) - 73 лева, в Добрич - едва 14 лева.

Иван Колев заяви, че повечето от болниците в Старозагорска област са с нагласата да не подпишат договори с Регионалната здравна каса, ако бюджетът не се преразгледа. Без договор между Касата и здравните заведения пациентите ще заплащат за предоставената медицинска дейност. Очаква се в следващите дни да се проведе ново заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, но не е ясно дали на него ще бъдат разгледани възраженията на болниците от Стара Загора, свързани с разпределението на средствата.

Венета Асенова | www.infoz.bg

nzok 2017 leva chovek

Възражение
Относно: Стойности за дейностите в БМП на РЗОК Стара Загора

Уважаеми членове на НС НЗОК,
Уважаеми д-р Комитов,

На среща в РЗОК Стара Загора, проведена на 19.04.2017 г., узнахме, че с Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса № РД-НС-04-36 от 11.04.2017 година за РЗОК Стара Загора са утвърдени общи тримесечни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ (БМП) по Приложение № 2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. (Правилата) за закупуване от изпълнителите на БМП за периода м. Май – м. Юли 2017 г. по сключените им договори, които стойности са намалени спрямо бюджета на РЗОК Стара Загора за предходната 2016 година.

С въпросното решение пряко се засягат интересите на представляваните от нас лечебни заведения, които през предходната 2016 година системно бяха лишавани от възможността да получат пълната стойност на изпълнените дейности по индивидуалните си договори поради надвишаване на определените им месечни стойности.

Ето защо сме силно обезпокоени от факта, че вместо очакваното увеличение на средствата за закупуване на дейности от НЗОК/РЗОК Стара Загора, месечните стойности на всички изпълнители на БМП от Областта могат да бъдат намалени.

Тук е мястото да се отбележи и обстоятеството, че в чл. 1.1.3.7 от ЗБНЗОК 2017 са предвидени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ в резмер на 1 457 528 900 лева, а в чл. 1.1.3.7 от ЗБНЗОК 2016 са предвидени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ в резмер на 1 343 322 000 лева т.е. заложено е увеличение на средствата с близо 8% или 114 206 900 (сто и четиринадесет милиона двеста и шест хиляди и деветстотин) лева спрямо предходната година. Въпреки че са предвидени повече средства, за изпълнителите на БМП на територията, обслужвана от РЗОК Стара Загора, е налице намаление в предоставяните стойности. С оглед изложеното и на основание чл. 109 и следващите от АПК Ви сигнализираме за явно недобросъвестно определяне на стойностите по Приложение № 2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., като считаме, че същите са определени недобросъвестно и в противоречие със закона и добрите нрави. Заявяваме, че на територията, обслужвана от РЗОК Стара Загора, не са настъпили промени, които да мотивират намаление в средствата.

Подобно намаление на стойностите по Приложение № 2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за изпълнителите на БМП в областта през първия период на действие на НРД 2017 г. впоследствие ще рефлектира върху определяне на същите за следващите периоди, т.е. ще генерира системно недофинансиране на лечебните заведения за болнична помощ в Стара Загора и областта.

Предвид гореизложеното, настояваме за спешни мерки за изменение на определените за периода май – юли 2017 г. стойности на РЗОК Стара Загора и тяхното увеличение пропорционално на предвиденото увеличение на средствата за БМП съгласно ЗБНЗОК за 2017 г. При неосигуряване на адекватно финансиране за лечебните заведения за болнична помощ се създава реална опасност НЗОК да се лиши от договорни партньори изпълнители на болнична медицинска помощ в Област Стара Загора за 2017 г.

В подкрепа на твърденията прилагаме анализ за съотношението на средствата към глава от населението, от които е видно, че за Област Стара Загора, която е университетски център и в която се изпълняват сложни по обем дейности и са разкрити лечебни заведения с висок капацитет и с най-високо ниво на компетентност.

Гр. Стара Загора, 25.04.2015 г.

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема