Област Стара Загора е втора по средногодишна работна заплата за 2016 г.

Област Стара Загора е втора по средногодишна работна заплата за 2016 г.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2016 г. е 11 250 лева, която е със 129 лв. по-ниска от тази за страната. Тя е нараснала с 5.5% в сравнение с предходната 2015 г.

С най-високи заплати за 2016 година са наетите в сектори: “Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, “Добивна промишленост” и “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, а с най-ниски - в “Хотелиерство и ресторантьорство”, „Други дейности“ и “Административни и спомагателни дейности”, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток .

В сравнение с останалите области на страната, през 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средногодишна работна заплата, след област София (столица).

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2016 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 104 411 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 2765 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.2%, „ Професионални дейности и научни изследвания“ - с 9.3%” и „Култура, спорт и развлечения” - с 8.4%

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: “Преработваща промишленост” -33.1%, “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” -12.5%, „Добивна промишленост“ - 7.0%, “Образование” -6.7%, “Хуманно здравеопазване и социална работа” -6.2%, “Строителство” - 5.3%, “Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 5.0% и други.

www.infoz.bg