Плувните басейни в област Стара Загора отговарят на изискванията

Плувните басейни в област Стара Загора отговарят на изискванията

Общият брой на плувните басейни в област Стара Загора, регистрирани като обекти с обществено предназначение в Регионална здравна инспекция, са 44. В момента работят 36 от тях. Покритите плувни басейни са 13, а откритите – 23.

Със заповеди на кметовете на общините са назначени комисии за проверка на готовността за ползване и обезопасяване на плувните басейни на територията на област Стара Загора през лятото на 2018 г. От 1 до 25 юни комисиите с представители на Регионална здравна, БЧК и на съответната Община са извършили 52 проверки на плувни басейни в областта.

Изискванията, на които трябва да отговарят те, са посочени в Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка от 1975 г. и в Наредба за водно спасителната дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване от 1996 г.

Инспекцията на плувните басейни се извършва по следните критерии:

 • състоянието на сградния фонд и обслужващите помещения (санитарни възли, съблекални, наличието на душове);
 • състояние на технологичните съоръжения - наличност и изправност на пречиствателните съоръжения;
 • режим на почистване и дезинфекции;
 • използвани биоциди за дезинфекция;
 • документи за правоспособност на спасителите;
 • медицинско обслужване;
 • обозначаването на дълбочините на басейна;
 • правилник за вътрешния ред;
 • дневници и чек листове за поддържане на хигиенен режим;
 • мониторингова програма за изследване качествата на водата в плувния басейн;
 • наличие на информационно табло.

Основен елемент на контрола е качеството на водата за къпане в басейна. За целта лицето, което извършва дейността, съхранява в обекта дневник с регистрираните резултати по показател остатъчен хлор, протоколи от извършени изследвания на водата на басейна по микробиологични и химични показатели.

През сезона собствениците на обектите по мониторингови програми за 2018 г. всяка седмица носят вода от плувния басейн за микробиологичен анализ и два пъти в месеца за химичен анализ.

Контролът на качеството на водата в плувните басейни и поддържане на добър хигиенен режим в обектите, извършван от Регионална здравна инспекция - Стара Загора се осъществява всеки месец, а когато е необходимо и по-често, чрез вземане на проби и анализ на водата по микробиологични и химични показатели.

Извършени са изследвания на 19 открити и 5 покрити басейна, взети са 24 проби. Установени са отклонения от микробиологични показатели при два от откритите басейни и едно отклонение по физикохимични показатели на открит басейн. Предприети са коригиращи действия. Издадени са предписания за незабавно предприемане на мерки за подобряване на качествата на водата. Взети са повторни проби, резултатите от които не показват отклонения от нормативните изисквания.

www.infoz.bg  www.infoz.bg