Област Стара Загора е на второ място, след София, по брутен вътрешен продукт на човек

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2018 година е 5 488 млн. лева. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение намалява с 2,3%. Произведеният в областта БВП представлява 5,0% от общия за страната.

На човек от населението се падат 17 273 лева от стойностния обем на брутния вътрешен продукт за областта, при 15 615 лева за страната. По равнище на брутен вътрешен продукт на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София (столица), където сумата е 33 437 лева. С най-ниско ниво на брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2018 г. е област Силистра (7 029 лева), съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел Статистически изследвания - Стара Загора.

bvp 2018

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2018 г. възлиза на 4 759 млн. лв. по текущи цени, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2017 г. и представлява 5,0% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 679 млн. лв. и представлява 35.3% от общата брутна добавена стойност за областта. В сравнение с 2017 г. относителният ѝ дял нараства с 3.7 процентни пункта.

През 2018 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 928 млн. лева и представлява 61.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2017 година нейния относителен дял намалява с 3,5%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3,2% от добавената стойност на областта и е в размер на 151 млн. лева. Спрямо 2017 г. той бележи спад с 0,2%.

Структура на брутната добавена стойност в област Стара Загора по икономически сектори

bds 2018

Методологични бележки

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

  • БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;
  • БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;
  • БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода“ (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg