книги - регионална библиотека Стара Загора

Библиотерапия помага на приемни родители, деца и семейства в риск

В Стара Загора започна изпълнението на проект „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск”. Убеждението на екипа е, че чрез четене на подходящи книги хората могат по-леко и бързо да разрешават собствените си проблеми.

Партньорите за изпълнението на проекта са регионална библиотека “Захарий Княжески”, библиотека „Родина”, фондация „Институт за съвременна психология” и сдружение „Самаряни”.

Основната цел е създаване на екип от обучени библиотекари в обществените библиотеки на Стара Загора, които да владеят техники за библиотерапия. Те ще окажат подкрепа на приемни родители, деца и семейства в риск с техники на библиотерапията. Специфичните цели са свързани със: създаване на методология за подкрепа на приемни семейства; изграждане на екип от консултанти по библиотерапия; утвърждаване авторитета на библиотеките като общностен център, пряко ангажиран със значими проблеми; създаване и развитие на вече съществуващи партньорски връзки с местни неправителствени организации; утвърждаване на семейните ценности.

libsz В дейностите по проекта се включват библиотекари от двете големи обществени библиотеки в Стара Загора. Те са мотивирани да бъдат обучавани на методите на библиотерапията. Всеки от тях има желание да развие уменията си за съдействие, адекватно социално общуване и пълноправна комуникация с хората. Експертите от сдружение „Самаряни“, базирайки се на своя опит, споделиха по време на среща в залата на регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, че приемните семейства, които ще са непосредствените ползватели на резултатите от предвидените дейности, имат реална потребност от емоционална подкрепа и мотивация, за да се справят със затрудненията си.

Проектът започва с подбор на библиотекари, които след преминаване на обучение ще могат да работят като консултант-библиотерапевти. През август 2015 г. ще бъдат подготвени необходимите учебни материали за провеждане на теоретично-приложен обучителен модул по библиотерапия, който ще се осъществи през септември в Обучителния център на регионалната библиотека с помощта на експерти от Института за съвременна психология. Обучаемите ще бъдат запознати със същността на приемната грижа и социално-психологичните характеристики на целевата група; техники за идентифициране на актуални потребности; техники на библиотерапията, които са приложими в целевата група; техники за емоционална самозащита. Ще бъде изработен наръчник с насоки за прилагане на библиотерапията и списък с литература, систематизирана според своето въздействие върху читателите. През октомври 2015 г. психолози ще работят заедно с библиотекарите по реални случаи, като им оказват съдействие и подкрепа при овладяване техниките на библиотерапията. Естествена среда за срещите с приемните семейства са библиотеките.

Очакваните конкретни резултати от реализирането на проекта са:

  • успешно обучение на 10 библиотекари за консултанти по библиотерапия;
  • създаване на първия в България наръчник по библиотерапия;
  • стартиране на иновативна услуга, подкрепяща приемната грижа и привличане на нова категория потребители в библиотеките.

Проектът се изпълнява с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата. Продължителността на проекта е от юли до октомври 2015 г. Размерът на безвъзмездното финансиране е 2000 лева.

infoz autor www.infoz.bg