„Металик“ АД работи с ново високопроизводително и енергийно-ефективно оборудване

„Металик“ АД приключи успешно изпълнението на проект за повишаване на енергийната ефективност във „Металик“ АД, началото на който беше положено преди две години. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Metalik

Общият бюджет на проекта възлиза на 4 938 900 лева, като безвъзмездното съфинансиране от страна на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е в размер на 2 469 450 лева или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигуряват от бенефициента „Металик“ АД. С посочените средства „Металик“ АД закупи ново, високопроизводително и енергийно-ефективно техническо оборудване:

  • Плазморезна машина с пробивна глава
  • 5-осна хоризонтално вертикална машина.

Новите машини позволяват да се произвежда повече продукция, за по-кратко време и със значително по-високи производствени показатели, което позволява разширяване обема на производство и цялостната дейност на фирмата. Тя е в състояние да увеличи броя и обема на производствените поръчки, като съкрати сроковете за изработка. Същевременно високата енергийна ефективност на машините позволява драстично да се намалят разходите на енергия, съобщиха от пресцентъра на „Металик“ АД.

По проекта е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която обхваща всички основни точки в производството и дава точна и ясна представа на ръководството на „Металик“ АД във всеки момент от денонощието за енергопотреблението на дружеството и спестяване на енергийните ресурси.

В допълнение, по проекта е въведено сертифициране на стандарт БДС EN ISO50001 за енергиен мениджмънт, което ще осигури оптимизация и устойчивост на управлението на енергийната консумация на фирмата и от там минимизирането на вредното влияние на производството върху околната среда.

Всички мерки, изпълнени по проекта, са в резултат на предварително проведено целево енергийно обследване.

Поради високата прецизност на изработката, до минимум е сведена възможността за производство на продукция за брак. На новите машини е допустимо да се обработват вторично, бракувани поради неточност на изработката детайли, което ще оптимизира използването на суровината. С това се намаляват и замърсяванията на околната среда като се подобряват възможностите за рециклиране на бракувана продукция и използване на рециклирани суровини.

В резултат на изпълнението на проекта „Металик“ АД вече е в състояние да произвежда и предлага качествени продукти, на сравнително ниски пазарни цени, което повишава значително конкурентоспособността на предприятието. Очаква се обема на производството на метални конструкции, подемно-транспортни съоръжения и едрогабаритни корпусни детайли и съоръжени да се увеличи двойно, както и да се увеличат приходите от продажби, привличайки нови клиенти.

Metalik Energiyna efektivnost 15 WEB

Proekt ES logo 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема