Работи се по обезвреждане на опасни излезли от употреба пестициди край Стара Загора

Работи се по обезвреждане на опасни излезли от употреба пестициди край Стара Загора

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева провериха два от най-рисковите складове в България със стари излезли от употреба пестициди, намиращи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора.

Това е поредната от серия проверки във връзка с разпореждане на Прокуратурата относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Складовете са полуразрушени, намират се в бивше ТКЗС. Опаковките са нарушени, пестицидите разпилени, липсват покрив и врати, всичко това създава висок риск от замърсяване на околната среда. В тези складове се съхраняват около 3000 кг пестициди, като в единия от тях има и течни такива. И двата склада са необозначени, неохраняеми, а пестицидите са лесно достъпни за посегателство от злонамерени лица, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Министърът увери, че се изпълняват указанията на Върховна административна и се прави всичко възможно максимално бързо и в рамките на утвърдения от Министерския съвет за тази година бюджет, негодните за употреба препарати за растителна защита да се преработят и да бъдат изнесени в чужбина. „Тук само ще се събират, опаковат и транспортират. В България пестициди няма да се изгарят. Всичките ни усилия са насочени към това, което е открито да бъде събрано и обезвредено в чужбина“, категоричен е Димитров.

Той посочи, че е направено запитване до всички международно признати инсинератори в Европа дали имат възможност да отделят технологично време за България, за да може тези пестициди, които се събират да бъдат обезвредени.

„От всички инсинератори в Европа само един във Франция ще може да отдели технологично време за обезвреждане на нашите пестициди. Веднага започнахме преговори с тях, поканихме ги и както виждате те дойдоха тук, донесоха техника, с която всеки един продукт, който намират се окачествява какъв е, за да отиде в съответния бидон и да може когато се транспортират във Франция да бъде изгорен с подобни други продукти. Много от негодните за употреба препарати за растителна защита са останали още от 60-те и 70-те години, а тези тук например са от 1982 г.“, обясни министърът.

„Пестицидите са на открито, достъпът е възможен от всеки, както сами успяхте да се убедите“, каза пред журналисти зам.-главният прокурор при Върховната административна Десислава Пиронева.

Тя припомни, че по разпореждането на Върховна административна още в началото на август 2020 г. са установени всички места, за които до момента има данни за опасни пестициди. „Направи се бърз анализ с оглед степента на риск от най-съществено засягане на човешкото здраве, за отравяне на почвата или риск от попадане във водоизточници. Във всички случаи, ако в рамките на нашата работа констатираме данни за извършено престъпление, ще сезираме съответната компетентна прокуратура“, заяви Десислава Пиронева.

Директорът на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ Славея Стоянова обясни, че Министерството на околната среда и водите полага изключителни усилия да подпомогне кметовете да си изпълнят задълженията по обезвреждане на опасните отпадъци. „В момента се прави пълна инвентаризация по складовете, определяме какви са точно пестицидите, защото няма документация и произход от времето, когато са загробвани от ТКЗС-та. Ние преценяваме кои са най-рисковите. Тези тук в Яворово са с разпилени и разкъсани опаковки, сградата няма покрив, врати и всеки злонамерен може да влезе и да вземе част от тези количества“, допълни Стоянова.

На обектите в с. Яворово вече работят и експерти от подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в управлението на опасни отпадъци. Те разполагат с апаратура, която прави експресен анализ и на място се определя какъв е типът на пестицидите и как по-безопасно да бъдат третирани.

Междувременно областният управител на Стара Загора Гергана Микова е отправила молба към министър Димитров за съдействие в дейностите по премахване и обезвреждане на нерегламентирано съхранявани негодни за употреба препарати за растителна защита, да бъде включен още един рисков склад, който е на територията на област Стара Загора.

Във връзка с разпореждане на Върховна административна от 29.07.2020 г. и заповед на министър Димитров Регионалните инспекции по околна среда и води и Басейновите дирекции извършиха проверки в страната на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Целта е оценяването им в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите. Резултатите от приключилия първи етап на приоритетните проверки сочат неотложна необходимост от предприемане на действия с цел спешно прекратяване на отрицателното въздействие върху околната среда и опазване живота и здравето на хората.

В тази връзка за почистването на складове, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората е осигурено приоритетно финансиране от ПУДООС за дейности по преопаковане, транспортиране до площадки с документ по чл. 35 от ЗУО, последващо съхранение, транспортиране и обезвреждане от лицензирана инсталация с дългогодишен опит в друга държава членка на Европейския съюз.

Припомняме, че в рамките на два дни бяха събрани и предадени за обезвреждане 22,8 тона пестициди, които бяха открити на 5.08.2020 г. край гр. Койнаре и с. Радомирци, община Чернен бряг. Загробените негодни за употреба препарати за растителна защита бяха разкрити също при съвместна проверка на органите на Министерство на околната среда и водите и Върховна административна прокуратура в присъствието на министъра на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от Върховна административна Десислава Пиронева.

През последните години Министерството на околната среда и водите активно търси източници за финансиране на обезвреждането на залежалите пестициди, за да подпомогне общините в изпълнение на задълженията им свързани с правилното съхранение и окончателно обезвреждане на тези опасни отпадъци. В тази връзка Министерството на околната среда и водите кандидатства по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и получи одобрение за финансиране на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“ с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

В изпълнение на проекта в съоръжения на територията на Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени 3 845 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада в страната. На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора са почистени общо 17 склада, от които 3 – в област Ямбол и 14 – в област Стара Загора.

Пестицидите са токсични химични вещества, трудно се разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига и се прехвърлят по въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин се отлагат (депонират) на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. В резултат на тава е наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на устойчивите органични замърсители.

Устойчивите органични замърсители представляват органични вещества, които притежават токсични свойства; запазват се продължително време в околната среда; натрупват се в биосферата; имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и се отлагат далече от техните източници на изпускане. Те представляват заплаха за околната среда и здравето на хората.

2020 08 27 11 37 48

pesticidi

pesticidi 02

www.infoz.bg  www.infoz.bg