Тракийски университет – Стара Загора проведе международна среща „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в минните райони“

На 30 март 2021 г. Тракийският университет – Стара Загора беше домакин на онлайн международна среща „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в минните райони“. Събитието събра представители от Германия и България на правителството, местната администрация, бизнеса, академичните среди и синдикалните организации, за да обсъди какъв може да бъде подходът на Стара Загора и региона на базата на опита на германския регион Лайпциг в енергийния преход.

На срещата ще бяха обсъдени дългосрочните перспективи и конкретни проекти и бизнес модели за диверсификация на енергийните източници, както и възможните социални и екологични ефекти във връзка с провеждането на дейностите по „Зелената сделка“ в региона и по-конкретно с подготовката на Програма за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД, бъдещето на региона и неговото участие в „Зелената сделка“.

tru

Основен акцент беше дискутирането на осигуряване на устойчива траектория на растеж и подпомагане на прехода към ниско въглеродна икономика в България, посредством разработване на планове и внедряване на технологии при запазване работните места на хората в дългосрочен план.

Срещата откриха доц. д-р Добри Ярков, двм, ректор на Тракийски университет – Стара Загора и д-р Мариана Чолакова, почетен консул на Федерална република Германия в България.

Изказванията на участниците бяха организирани в 5 тематични блока:

1. Прехода към устойчиво развитие в стратегическата рамка на държавната политика – споделени опит и добри практики в Германия и България;

Беше излъчено предварително записано видеопослание на г-н Томас Шмидт, министър на регионалното развитие на провинция Саксония (Германия). Министър Томас Шмидт по професия е аграрен инженер и за периода 2014 – 2019 е бил министър на земеделието.

Срещата продължи с изказване на г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и наука на България, както и на г-жа Мария Христова, съветник в Министерството на земеделието, храните и горите.

2. Регионалните перспективи и предизвикателства на зеления преход

В този блок презентация направи проф. д-р Андреас Беркнер, който е хоноруван преподавател в Института по география в Лайпцигския университет. От 1996 г. той е председател на асоциацията „Централногермански път на кафявите въглища“, а от 2000 г. е ръководител на регионалната служба за планиране в Асоциацията за регионално планиране Лайпциг-Западна Саксония и член на Академията за пространствени изследвания и регионално планиране.

3. Бизнесът говори – проекти и бизнес модели за диверсификация на енергийните източници

Свои изказвания направиха г-н Юлиан Попов, старши политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация, както и Доц. д-р Добри Ярков и Стелиан Коев, Директор Икономика и финанси на „Мини Марица-изток“ ЕАД от 2014 г.

4. Социален капитал, трудов пазар и зелена икономика

Изказвания направиха представители на двата най-големи национално представителни организации на работниците – г-н Пламен Димитров е президент на КНСБ в България и г-н Александър Загоров е конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“.

5. Иновации и трансфер на технологии за устойчив растеж

Лектори в този блок бяха:

  • Проф. Александър Щарке, директор на клиниката за продуктивни животни към университета в Лайпциг, който притежава дългогодишен опит в клиниката за продуктивни животни към Ветеринарния университет в Хановер, къде е защитил и дисертационния си труд. Занимава се с иновативни проекти и разработки в млечното животновъдство.
  • Проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия, който и е специалист в областите на екологията, възстановяването и мелиорирането на нарушени, замърсени и ерозирани земи и почви, биогоривата, агроекологичното земеделие, земеустройството и геодезията.
  • проф. дн инж. Георги Тодоров, заместник-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция в Технически университет – София.

Срещата завърши с кратка дискусия по разглежданите теми в 5-те панела, съобщиха от пресцентъра на Тракийския университет.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема