Кметът на Община Мъглиж назначи на работа 47 младежи до 29 години

Кметът на община Мъглиж Господин Господинов назначи на работа 47 млади хора. Те получиха тази възможност благодарение проект "Обучение и заетост за младите хора".

Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO01-1.005.001 "Обучения и заетост за младите хора", финансиран от оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Младежите, които са на възраст до 29 години, са назначени за срок от 6 месеца, като преди това преминаха обучение за професионална квалификация, проведено само за целите на настоящия проект и протекло през периода от 20 ноември 2017 г. до 29 декември 2017 г. Младите хора започнаха работа през януари 2018 г., като са разпределени като работници за озленяване и работници за поддръжка на пътища.

Работните им места са в различните населени места от общината, а именно в град Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода, с. Зимница, с. Ветрен и с. Дъбово, където по при работата си ще бъдат ръководени от кметовете на кметствата.
Целта на проекта е да се улесни преходът от образование към заетост на безработни младежи. Те получат първи или нов шанс за работа, както и възможност за натрупване на професионален опит и квалификация. От администрацията на Общината обаче изказват недоумение защо полученото след проведените обучения удостоверения за професионално обучение имат приложение само в настоящата програма.

Приоритет на ръководството на Община Мъглиж е да интегрира безработни младежи, чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Изпълнението на настоящия проект ще помогне за намаляване нивото на младежката безработица в региона, но по-важно е, че ще даде реална възможности на младите хора да получат трудова заетост и доходи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

tel 080015131