Избор на изпълнители за ремонти в селата Тулово и Ягода

До 2 юли 2018 г. се приемаха документите за участие по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с. Тулово в регулация, без да се променя трасето на преносната мрежа“.

Предметът на поръчката е текущ ремонт на уличното осветление на територията на с. Тулово, община Мъглиж, като включва изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, както гаранционна отговорност за периодите на оферираните от изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Основната цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши текущ ремонт и обновление на уличното осветление на територията на с. Тулово, община Мъглиж, чрез което ще се приложат енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на системите на уличното осветление в с. Тулово.

За обекта няма нужда от издаването на Разрешение за строеж, като същият е текущ ремонт на уличното осветление, в регулация и без да се променя трасето на преносната мрежа.
Съществуващото улично осветление в с. Тулово е изпълнено основно с КЛЛ и енергоспестяващи лампи. Наличните осветителни тела са разнообразни, различни, разположени на различни височини на стълбовете. На места има налични осветителни тела през повече от няколко междустълбия. По този начин разположени, осветителните тела не могат да осигурят нормено осветяване на уличната мрежа, както и нормено осветяване на тротоарната мрежа на обхванатите в проекта населени места.

Уличното осветление се захранва от трафопостове, в които има обособени табла за мерене и касета за улично осветление с различен на брой клонове. Касетите за улично осветление са в изключително лошо състояние и създават предпоставка за чести аварии и ненадеждна работа на уличното осветление.

Затруднено е поддържането, подмяната и ремонтът на осветителните тела за улично осветление, поради малките отстояния от проводниците на ВМНН – налага се изключване на клоновете на мрежата ВМНН за абонати на ЕВН. Понякога при силен вятър стават преплитания на проводниците, което допълнително натоварва сметките за ток и поддръжка, както и създава предпоставки за инциденти с електрически ток.

По време на монтажа на новите съоръжения за УО ще се вземе в предвид следното:
1. Монтаж на новите рогатки и лампи, съобразен с наличието на съществуващите дървета.
2. Рогатките да са фиксирани неподвижно перпендикулярно на оста на уличното платно.
3. Осветителните тела да са фиксирани на еднаква височина и под еднакъв ъгъл спрямо уличното платно.

При полагане на новите съоръжения и кабелни линии ще се следи за светли отстояния от съществуващите кабели и съоръжения на другите ведомства.

Електро касетите за улично осветление ще се подменят с нови, осигуряващи оптимална защита на захранваните клонове. Управлението да става с използването на часовници с вграден алгоритъм тип „вечен календар за изгрев – залез слънце“
Трасето и мястото на новите съоръжения да се съобрази с наличието на съществуващите кабели и съоръжения на съответните инстанции – ЕВН АД, БТК, ВиК и др.
Осветителните тела за улично осветление трябва да са съобразени с действащия в България стандарт БДС EN 60598-2-3:2002, чрез който се регламентират специфичните изисквания за този тип осветители.

На 3.07.2018 г. в 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – град Мъглиж се събра комисия, назначена със заповед на кмета на община Мъглиж, със задача да разгледа и оцени получените оферти в обществената поръчка.
От деловодството на Община Мъглиж на комисията беше представен регистър на подадените оферти, ведно с постъпилите 4 оферти, както следва:
1. “ХИТ“ ООД, с. Първомайци;
2. „АПК” ООД, с. Зетьово;
3. ЕТ „Иван Славов”, гр. Сливен;
4. „ЕЛ и Клима Корект” ООД, гр. Сливен.

Комисията единодушно класира на първо място офертата на “ХИТ“ ООД с. Първомайци, общ. Горна Оряховица.

* * *
До 13 юли 2018 г. се приемаха документите за участие по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, (о.т.321-о.т.173).

Целта на проекта е ремонт и възстановяване на компрометираните тротоарни настилки, бордюри и зелени площи, осигуряване на достъпна среда и безопасност на пешеходното движение за всички участници в него. Основна цел е също осигуряване на максимален експлоатационен период на ремонтираната настилка.

Обектът обхваща тротоарните площи, разположени от двете страни на уличното платно, на главната улица в с. Ягода, минаваща покрай жилищни зони, парково пространство в центъра на селото, центаралното площадно пространство, кметството, читалището, магазини и пазар. Общата дължина на трасето е 759 метра. Съществуващият габарит е различен, тротоарите са с различна ширина. На места има изградени зелени площи със съществуващи едроразмерни дървета. Настилките са предимно от базалтови плочи, силно компрометирани, с изключение на площите, разположени между парка и площадното простаранство. Съществуващите бордюри са с недобро ниво и разкривени, като на места липсват. Тротоарните плочки са амортизирани – с изронена повърхност, напукани и на места отделени от основата и дават възможност на повърхностните води да проникват в основата и да влошават състоянието на настилката. По северната граница на тротоара е необходимо изграждането на подпорна стена.

Съществуващата растителност, намираща се в границите на обекта, е в сравнително добро фитосанитарно състояние и проекът предвижда нейното запазване.

Тротоарните площи са развити изцяло по съществуващото положение. Платното за движение е ограничено с нови видими пътни бетонови бордюри (50/15/25 см).

В зоните на кръстовищата при наличие на пешеходно трасе – съответно пешеходни пътеки, бордюрите ще се изпълняват с понижение, като се оформят рампи за хора с увреждания и детски колички. Всички останали участъци са с височина на регулата от 15 см. За осигуряване на автомобилен достъп понижаване на нивото се изпълнява и пред съществуващите гаражи. Нивелетата е съобразена със съществуващото положение и околното пространство и повтаря съществуващото ниво. Съществуващите шахти, ел. стълбове и други подземни комуникации ще се запазят. При неоходимост те ще се ремонтират и коригират според нивото на новите настилки. Капака на шахтите в завършен вид ще бъде на едно ниво с новата настилка.

Пропаднали или издадени капаци няма да се допускат след строителството заради безопасността и комфорта на движение.

Съществуващите настилки, които са в добро състояние – по тротоара към площадното пространство пред читалището и по тротоара към прилежащия парк, няма да се премахват. На местата, където са разместени се предвижда пренареждане.

Новопреоктираните видове, предвидени за засаждане, допълват съществуващия дендрологичен състав. Проектът предвижда засаждане на 28 едроразмерни дървета и 1224 броя храсти. Площите за затревяване са 1400 кв. метра.

Технологичният процес обхваща ремонт на бордюрите и тротоарите в дълбочина, която няма да засегне подземните комуникации.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

Светът

Президентът на Франция Еманюел Макрон назначи 55-годишният Жан Кастекс за министър-председател на мястото на Едуар Филип и му възложи да състави ново правителство. Кастекс е познат като високопоставен служител от администрацията и десен кмет на малкия град Прад. Кастекс поема премиерския пост от Едуар Филип, които връчи днес оставката на своето правителство на президента Макрон

* * *
Официално е поставено началото на строителството на големия инвестиционен проект „Елиникон“ на мястото на бившото летище на Атина в южната част на гръцката столица. Lamda Development е инвеститор в проекта и планира да превърне крайбрежния терен в комплекс от луксозни жилища, хотели, яхтено пристанище и казино на обща стойност от около 8 млрд. евро. За завършването на проекта може да са необходими до 10 години

новини в сайта RSS емисия facebooktwitteryoutube

 

youtube subscribe ilko gruev

Най-четеното от последните дни