Регионалната здравна инспекция осъществява засилен контрол върху качеството на питейната вода в Стара Загора

Във връзка с множество, подадени сигнали в РЗИ – Стара Загора, относно влошеното качество на питейната вода в град Стара Загора, Инспекцията извършва регулярен мониторинг при крана на потребителя на територията на област Стара Загора. В периода 26 септември – 30 септември, служители на РЗИ – Стара Загора взеха проби от 11 пункта в Стара Загора, разположени в различни зони за водоснабдяване в града.

drinking

В три от пунктовете резултатите от направения анализ показаха отклонения от изискванията за качеството на водата по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. За предприемане на незабавни мерки са издадени две предписания до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съобщи д-р Ваня Карабойдева, директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора.

В условията на извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора, Регионална здравна инспекция изиска от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора информация, относно предприетите конкретни действия по отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В отговор на писмото от „Водоснабдяване и канализация“ увериха, че се спазват всички мерки както от страна на държавното водоснабдително дружество, така и от фирмите изпълнители на строителните дейности.

На 3 и 4 октомври РЗИ – Стара Загора извърши повторен мониторинг за проследяване на качеството на водата, предоставяна на населението в град Стара Загора. Към настоящия момент отклонения не са констатирани.

Във връзка със създалата се обстановка, относно извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа в Стара Загора, РЗИ ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно битови цели в областта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема