Есенна кампания за събиране на опасни отпадъци в Стара Загора

За пета поредна година жителите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на есенната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. През втората седмица на ноември 2022 г. в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете „Зелен клин“ и „Артилерийски“, бяха предадени повече от 204 кг опасни битови отпадъци. 

Mobilen punkt opasni otpadaci

Предадени са остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност, както и негодни за употреба лекарства – които за поредна година са най-голям процент от всички консумативи за обезвреждане.

Общото количество на предадените опасни отпадъци от домакинствата за двете кампании – пролетна и есенна, за тази година, надминава 400 кг.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и занапред. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно (пролет и есен) с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg