Извънредна сесия на Общинския съвет в Стара Загора

Общинският съвет на Стара Загора ще се проведе извънредно заседание на 14 март 2023 г. от 9 часа, в зала „Петко Славейков“. В дневния ред влиза предложение за избор на обществен посредник на територията на община Стара Загора. Ще се гласува и предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене.

obshtina stara zagora logo

Дневният ред на заседанието включва и предложения за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер на местни такси за ползване на общински площи, а също и други въпроси.

Заседанието се свиква на основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема